Νόμος 3983/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: (άρθρο 17 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) Επικαιροποίηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή της χώρας.

 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή επανεξετάζει με συντονισμένο τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, τα εξής στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών, κάθε έξι έτη μετά την αρχική θέσπιση τους:

 

α) την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 και την παράγραφο 1 του άρθρου 9, αντίστοιχα,

 

β) τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10,

 

γ) τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11,

 

δ) τα προγράμματα μέτρων που καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12.

 

3. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις μετά από επανεξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 2, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην αρμόδια Περιφερειακή Σύμβαση (Σύμβαση της Βαρκελώνης) και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος, μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσιοποίηση τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.