Νόμος 3986/11 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και του νόμου 3899/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις θ', ι)γ', ι)δ', ι)ε', ι)ζ' και ι)η' του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

Είδος

Κωδικός ΣΟ

Ποσό Φόρου (€)

Μονάδα Επιβολής

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ)

2710 19 61

2710 19 63

2710 19 65

2710 19 69

38

1.000 kg

ι)γ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων

2711 12 11 έως και

2711 19 00

200

1.000 kg

ι)δ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται:

- ως καύσιμα θέρμανσης και

- για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ι)γ' και ι)ε'

2711 12 11 έως και

2711 19 00 και

2711 29 00

60

1.000 kg

ι)ε) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περίπτωσης ι)γ'

2711 12 11 έως και

2711 19 00 και

2711 29 00

120

1.000 kg

ι)ζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2711 11 00 και

2711 21 00

1,5

Gigajoule μικτή θερμογόνος δύναμη

ι)η) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ι)στ' και ι)ζ' περιπτώσεις

2711 11 00 και

2711 21 00

1,5

Gigajoule μικτή θερμογόνος δύναμη

}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ' για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ι)α' για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε 60 €/K Lt, με εξαίρεση το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και το φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαμβάνονται από τα Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 2 παράγραφος 4 και του άρθρου 101 παράγραφος 1 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994). Τα πρόσωπα αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) και της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003) δεν εφαρμόζονται για τα παραπάνω Νομικά Πρόσωπα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

3. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ι)ζ' και ι)η' της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς φυσικού αερίου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α' και β' δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 100% του συνολικού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του παρόντα κώδικα, μετά από αίτηση τους, παρέχεται πίστωση του φόρου του παρόντα κώδικα, διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, εφόσον πρόκειται για βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται για εμπορία και παράγονται στο εσωτερικό της χώρας ή παράγονται και προέρχονται από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εδαφίων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του παρόντα κώδικα.}

 

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 2960/2001 αναριθμείται σε παράγραφο 8 και μετά την παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που αναλογεί στο φυσικό αέριο των περιπτώσεων ι)ζ' και ι)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, βάσει των εκδιδόμενων από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα φορολογικών στοιχείων επί των οποίων προσδιορίζονται η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.

 

Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για το φυσικό αέριο ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας υπολογίζεται με τον οικείο φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.}

 

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το φυσικό αέριο της περίπτωσης ι)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 αναστέλλεται έως την 01-01-2014.}

 

8. α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Μέχρι 30-09-2013 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL), καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, εξισώνεται με το 80% του ισχύοντος τότε συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και φωτιστικού πετρελαίου, αντίστοιχα, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων.}

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, η αρμόδια για τη χορήγηση αρχή, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης αρχή, ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως ισχύει, τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος, η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προκαλούμενη από την ως άνω παροχή συνολική δαπάνη σε βάρος του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 58.000.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο δ του άρθρου πέμπτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 24 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019).

 

9. α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ι)ζ' και ι)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν από 01-09-2011, ενώ οι διατάξεις των περιπτώσεων θ', ι)γ', ι)δ' και ι)ε' της ίδιας παραγράφου ισχύουν από 27-06-2011.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν από την 27-06-2011 και

 

γ) οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν από 01-09-2011.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.