Νόμος 4001/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

2. Με τον Κανονισμό αυτόν, καθορίζονται ιδίως τα εξής:

 

α) η διάρθρωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Διευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία,

 

β) οι βασικές αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των αυτοτελών Γραφείων,

 

γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες πρόσληψης του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και οι όροι εργασίας του. Η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία γίνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

δ) ο τρόπος λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

ε) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθώς και των εμμίσθων δικηγόρων της Αρχής,

 

στ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και κάθε σχετικό ζήτημα, σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών,

 

ζ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια,

 

η) η εσωτερική λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και ιδίως, η διαδικασία των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων,

 

θ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

ι) τα θέματα που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

 

ι)α) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και το προσωπικό της Γραμματείας της, καθώς και τους συνεργάτες της,

 

ι)β) οι διαδικασίες σχετικά με την έγκριση των μετακινήσεων των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του προσωπικού της,

 

ι)γ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εγκρίνονται τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας όλου του προσωπικού της Γραμματείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί για την εύρυθμη λειτουργία της να εκδίδει εγκυκλίους, σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.