Νόμος 4001/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση που η επιλογή των επιχειρήσεων που θα παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η διαδικασία επιλογής του παρόχου των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

α) Να είναι απλή, διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.

 

β) Να εξασφαλίζει την οικονομική και τεχνική δυνατότητα της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας.

 

γ) Να επιφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όσο και για τους υπόλοιπους πελάτες.

 

δ) Να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους.

 

ε) Να εξασφαλίζεται ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων και να μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Χώρας.

 

στ) Να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των προτεινόμενων τιμολογίων για κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούμενου ανταλλάγματος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 

2. Στην περίπτωση που ορίζεται ότι οι υπηρεσίες των άρθρων 55, 56 και 57 παρέχονται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική δραστηριότητα, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους και το αντάλλαγμα που οφείλεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των άρθρων 55, 56 και 57. Το αντάλλαγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του κόστους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός εύλογου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. Η μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος πρέπει να είναι απλή, διαφανής, να μην επιφέρει στρεβλώσεις στην αγορά, να επιφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και η εφαρμογή της να είναι εύκολα επαληθεύσιμη και ελέγξιμη. Για τον ορθό υπολογισμό του κόστους παροχής των υπηρεσιών θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) Το κόστος παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν δύναται να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας μιας καθορισμένης επιχείρησης, με υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας και της λειτουργίας της χωρίς τις υποχρεώσεις αυτές.

 

β) Για την ορθή εκτίμηση του κόστους δεν λαμβάνονται υπόψη κόστη που κάθε καθορισμένη επιχείρηση θα προσπαθούσε να αποφύγει εάν δεν παρείχε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

 

γ) Για τον προσδιορισμό του κόστους συνεκτιμώνται τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 

3. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών σε μία επιχείρηση, το κόστος καθορίζεται βάσει αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε μια μέση επιχείρηση, με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, προκειμένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις.

 

4. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας και του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου κατά τα άρθρα 57 και 58 αντίστοιχα, ως πάροχος των υπηρεσιών αυτών ορίζεται η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία. Κάθε Πελάτης εντάσσεται στην αντίστοιχη τιμολογιακή κατηγορία της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και τιμολογείται με τα δημοσιευμένα τιμολόγια Προμήθειας που ισχύουν και για τους λοιπούς Πελάτες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία Πελατών. Η μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος του ενδεχόμενου κόστους της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, καθώς και οι τρόποι κάλυψης του καθορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος άρθρου με Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας οι οποίες εκδίδονται μετά από δημόσια Διαβούλευση. Η ευθύνη για την επαλήθευση της ορθότητας υπολογισμού του ανταλλάγματος και της αποφυγής καταβολής υπεραντιστάθμισης ανήκει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.