Νόμος 4001/11 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται με το Πρώτο Μέρος του παρόντος, έχει επιπρόσθετα τις εξής ρυθμιστικές αρμοδιότητες ως προς την αγορά του Φυσικού Αερίου:

 

α) Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις άδειες που χορηγούνται από αυτήν.

 

β) Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 72.

 

γ) Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου για την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν εγκρίνει, μεταξύ άλλων, ετήσιο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου.

 

δ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των διαχειριστών Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων του παρόντος νόμου, των Αδειών τους ή / και της πιστοποίησης τους και μπορεί να επιβάλλει στους διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε Σύστημα Φυσικού Αερίου, προκειμένου να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

 

ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή μηχανισμών διαχείρισης της συμφόρησης και εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της συμφόρησης ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

στ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου κατά το άρθρο 86 και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018), με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.