Νόμος 4001/11 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

β) Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί σχετικά με τη δέσμευση και αποδέσμευση δυναμικότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου από τους Χρήστες, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας ή δυναμικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες.

 

γ) Η διαχείριση των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

δ) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.

 

ε) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σημεία εισόδου και εξόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

στ) Ο προγραμματισμός και η συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και των Χρηστών.

 

ζ) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, έγκρισης του από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα 10 έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, η εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων 3 ετών.

 

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

 

α)α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης Φυσικού Αερίου.

 

β)β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την Ασφάλεια εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο.

 

γ)γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης.

 

δ)δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με Φυσικό Αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.

 

ε)ε) Την προστασία του περιβάλλοντος.

 

στ)στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 715/2009.

 

ζ)ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.

 

η) Οι μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης, οι σχετικές υποχρεώσεις των Χρηστών και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών αυτών, προκειμένου η διαχείριση της συμφόρησης στα σημεία εισόδου να διενεργείται κατά τον πλέον πρόσφορο οικονομικά τρόπο, να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και να κατανέμει την υπάρχουσα μεταφορική ικανότητα στους Χρήστες που τη χρησιμοποιούν.

 

(θ) Η διαδικασία αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιορισμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο τρόπος καθορισμού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την ανάκτηση από τη Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η μεθοδολογία και οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

(ι) Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την εξισορρόπηση φορτίου και τη διενέργεια πράξεων εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

ι)α) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

ι)β) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε Διαιτησία που διεξάγεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος.

 

ι)γ) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία για τις συναλλαγές αυτές.

 

ι)δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 92, καθώς και η διαδικασία κάλυψης του κόστους προμήθειας ποσοτήτων ΥΦΑ που πωλούνται κατόπιν διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού και μεταβλητού κόστους μεταφοράς των σχετικών ποσοτήτων, εφόσον οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής μέσω του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπεται στο άρθρο 73.

 

ι)ε) κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση κρίσεων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και Διαχειριστή, οι προϋποθέσεις ανάκτησης του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προμηθευτές και ιδίως η προϋπόθεση απόδειξης μη συνδρομής πταίσματος του εκάστοτε Προμηθευτή, και οι βασικοί όροι των συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73.

 

ι)στ) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εγκρίνεται ο Κανονισμός Μετρήσεων που καταρτίζεται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Στον Κανονισμό αυτόν περιλαμβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των μετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη μέτρηση Φυσικού Αερίου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Πιστοποίησης πλοίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Ο Κανονισμός αυτός καταρτίζεται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές της εκφόρτωσης ή της φόρτωσης πλοίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και κάθε τεχνικό ή άλλο χαρακτηριστικό, που αφορά την έγχυση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στις ή από τις Εγκαταστάσεις αυτού.

 

5. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εγκρίνονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τις οποίες καταρτίζει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.