Νόμος 4002/11 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Προϋποθέσεις για την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου υποχρεούται να τηρεί τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και να θέσει σε εμπορική λειτουργία το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων μέχρι την 31-12-2019. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από το συνολικό αριθμό των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των παιγνιομηχανημάτων από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, κατά τα ανωτέρω, οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

2. Κάθε διάθεση μετοχών της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ίση ή μεγαλύτερη του 2% του μετοχικού της κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πραγματοποίησή της. Αν πρόκειται για διάθεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, χωρίς την οποία η διάθεση αυτή είναι άκυρη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έλεγχος νοείται αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) ή άλλη παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

2Α. Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

 

α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή ή / και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή / και ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το νομικό πρόσωπο.

 

β) Τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου.

 

γ) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία και τα προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

δ) Το γεγονός ότι υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του νόμου 3691/2008 ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτόν.

 

ε) Το γεγονός ότι υφίστανται δεδομένα, ιδίως προερχόμενα από άλλες, αρμόδιες για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων αρχές, σε σχέση με την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, της νομοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ) Παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής ή / και συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία ή / και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και οι οποίες έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 01-01-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

3. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.

 

4. Εκείνοι προς τους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες εταιρίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.