Νόμος 4019/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαιούχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στον οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είτε έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας είτε έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, μπορεί με αίτηση του να ζητήσει:

 

α) Εφόσον μέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής του έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά τη δημοσίευση του παρόντος, την εξόφληση του ποσού αυτού, καθώς και των παντός είδους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 6 και μεγαλύτερος από 24 και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 €. Η έκπτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται μετά την τακτική και εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων της ληξιπρόθεσμης οφειλής, και το ποσό εκπίπτει από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος έκπτωσης από το δικαίωμα. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο δύο μη συνεχόμενες φορές και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής διπλάσιας δόσης τον επόμενο μήνα από τη μη πληρωμή. Η επανάληψη μη καταβολής δόσης για τρίτη φορά ή για δεύτερη συνεχόμενη ή η μη καταβολή της διπλάσιας δόσης, κατά τα ως άνω, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, αφού αφαιρεθούν αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί. Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υπαγωγής στη ρύθμιση της τμηματικής καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής αποτελεί επιπλέον η συνεχής και αδιάλειπτη καταβολή των τρεχουσών δόσεων της οφειλής. Το άληκτο ποσό της οφειλής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση που έχει υπογραφεί.

 

β) Εφόσον η οφειλή του είναι ενήμερη ή έχει γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή και υπολείπεται άληκτο κεφάλαιο, την εφάπαξ εξόφληση αυτού με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επί μέρους δόσεων.

 

γ) Εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 € και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου και την ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, με ανώτατο χρονικό όριο αναστολής την 31-12-2012. Αν επιπλέον έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, μπορεί για το ποσό αυτό να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθμιση της περίπτωσης α'.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τρόπος και χρόνος υπαγωγής δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε ρύθμιση οφειλών, οι οποίες εξυπηρετούνται από τράπεζες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη ρύθμιση αυτή.

 

3. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι 30-12-2011 και αφορά στεγαστική παροχή αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η εξυπηρέτηση και η παρακολούθηση της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Οργανισμού. Χρόνος υπολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα. Η παράγραφος 1 αφορά τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας οι οποίοι έτυχαν στεγαστικής παροχής αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού, η εξυπηρέτηση και η παρακολούθηση της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού.

 

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος καθορισμού του αριθμού των δόσεων, υποβολής της αίτησης και καταβολής της οφειλής, η διαδικασία για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση τροποποιείται ή συμπληρώνεται κάθε διάταξη η οποία αφορά τον Κανονισμό περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (υπουργική απόφαση [Α] 30727/4815/04-08-1971 (ΦΕΚ 661/Β/1971)).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.