Νόμος 4036/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Απαιτήσεις για τις πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

 

1. Οι διανομείς στη Χώρα γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να απασχολούν επαρκές προσωπικό το οποίο να διαθέτει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο πώλησης για να παρέχουν στους πελάτες κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με την υπ' αριθμόν [Α] 265/2002 κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών και Οικονομίας (ΦΕΚ 1214/Β/2002) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.

 

2. Η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19.

 

3. Οι διανομείς που διαθέτουν στην αγορά γεωργικά φάρμακα σε μη επαγγελματίες χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου. Οι παραγωγοί των γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

 

4. Οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν από 26-11-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.