Νόμος 4036/12 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων - Ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεσπίζεται Κατάλογος των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος περιλαμβάνει τα σκευάσματα των γεωργικών φαρμάκων, για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις άδειες αυτών.

 

2. Ο Κατάλογος έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

3. Αρμόδια για τη σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Καταλόγου ορίζεται η Συντονιστική Εθνική Αρχή.

 

4. Τα σκευάσματα, η άδεια των οποίων έχει λήξει ή έχει ανακληθεί, αναγράφονται στον Κατάλογο με την ένδειξη Ανακλήθηκε και παραπομπή στη σχετική απόφαση. Σε περιπτώσεις χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της άδειας, ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τον Κατάλογο άμεσα και το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

 

5. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο μόνο από καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτόν. Το κατάστημα λιανικής πώλησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά για κάθε επαγγελματία χρήστη τα ακόλουθα:

 

α) Το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του επαγγελματία χρήστη.

β) Η τοποθεσία / περιοχή αγροτεμαχίου.

γ) Ο κωδικός αγροτεμαχίου (εφόσον υπάρχει).

δ) Το χορηγούμενο σκεύασμα.

ε) Η ποσότητα του χορηγούμενου σκευάσματος.

στ) Η καλλιέργεια ή τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορηγείται το σκεύασμα.

ζ) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασμα.

η) Τον αριθμό τιμολογίου / απόδειξης.

θ) Τον ειδικό κωδικό του καταστήματος που εκδίδεται από τη Συντονιστική Εθνική Αρχή.

 

6. Η επιλογή των σκευασμάτων γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια.

 

7. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση σκευασμάτων με εκλεκτική δράση.

 

8. Απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασμάτων χωρίς τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου.

 

9. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου δίδεται στον επαγγελματία χρήστη.

 

10. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία καταχωρίζονται τα Ειδικά Έντυπα Πώλησης. Η καταχώριση γίνεται ηλεκτρονικά από τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή δύναται να τα αξιοποιεί για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, καθώς και για τον έλεγχο της διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά. Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 10, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πώλησης.

 

12. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί στους υπεύθυνους επιστήμονες και στους υπαλλήλους - πωλητές των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, που διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων, άδεια πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 10.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

13. Απαγορεύεται η χορήγηση σκευασμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Κατάλογο ή δεν είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.