Νόμος 4046/12 - Άρθρο p5 - Άρθρο 3

Παράρτημα V_3: Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το παρόν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης προσδιορίζει το πλαίσιο συνεννόησης όσον αφορά τους ορισμούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτικούς στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι ορίζονται στους πίνακες του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Περιγράφει επίσης τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στόχων. Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την τροποποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων μέτρων που ενδεχομένως να αποκλίνουν από τους στόχους του προγράμματος, και θα παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση του προγράμματος.

 

2. Για τους σκοπούς του προγράμματος, όλα τα σχετιζόμενα με συνάλλαγμα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιμώνται σε όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών του προγράμματος όπως ορίζονται ακολούθως, με την εξαίρεση των στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο, τα οποία θα μετρώνται σε όρους τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του προγράμματος είναι αυτές που διαμορφώθηκαν την 31-01-2012. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους σκοπούς του προγράμματος καθορίζονται ως €1 = 1.3176 Δολάρια ΗΠΑ, €1 = 100.63 Yen Ιαπωνίας, €1.1772= 1 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα)

 

Γενική Κυβέρνηση

 

3. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει:

 

Την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή περιλαμβάνει:

 

- Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του νόμου 2362/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 υπό τον τίτλο Δημόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών Δαπανών και άλλοι Κανονισμοί καθώς και άλλους φορείς που ανήκουν στον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης.

- Άλλους φορείς ή λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού (EBF s) που δεν αποτελούν μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά οι οποίοι, στο πλαίσιο των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95) (ESA95 Εγχειρίδιο για το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος), κατατάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση. Εδώ περιλαμβάνεται το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας.

- Τις ακόλουθες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που περιλαμβάνονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στον ορισμό της κεντρικής κυβέρνησης (Αττικό Μετρό, Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ηλεκτρομηχανική Κύμης, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης). Αναφορές σε επιμέρους εταιρείες νοούνται ότι περιλαμβάνουν όλες τις θυγατρικές τους, οι οποίες πρέπει να ενοποιηθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

 

Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει δήμους, νομαρχίες και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδικών προϋπολογισμών τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων και των οργανισμών που υπάγονται σε αυτούς, οι οποίοι ταξινομούνται ως τοπικές αρχές, σύμφωνα με το ESA95.
Τα ασφαλιστικά ταμεία που περιλαμβάνουν όλα τα ταμεία που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στο μητρώο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Άλλους φορείς εκτός προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στο μητρώο της γενικής κυβέρνησης, αλλά που δεν λογίζονται ακόμα ως μέρος της κεντρικής κυβέρνησης.
Ο ορισμός της γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης και τυχόν νέα ταμεία, ή άλλα ειδικά προγράμματα προϋπολογισμού και εκτός προϋπολογισμού προγράμματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να φέρουν σε πέρας ενέργειες δημοσιονομικού χαρακτήρα. Οι αρχές θα ενημερώνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τυχόν δημιουργία τέτοιων νέων ταμείων ή και προγραμμάτων. Η γενική (κεντρική) κυβέρνηση, όπως μετράται για τους σκοπούς της παρακολούθησης του προγράμματος το 2011, δεν πρέπει να περιλαμβάνει φορείς που αναταξινομούνται από φορείς εκτός γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης σε φορείς γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του 2011.

 

Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναλυτικές πληροφορίες για τα μηνιαία έσοδα και τις μηνιαίες δαπάνες, τις αποπληρωμές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, την έκδοση νέου εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, τις μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα άλλα μέσα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών κεφαλαίου καθώς και των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρέχει σε μηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές θα συγκεντρώνονται στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα παρέχει σε μηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των κύριων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού). Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (και άλλων προγραμμάτων εκτός προϋπολογισμού) και των κρατικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον ορισμό της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τα δεδομένα από την έρευνα Νομισματικής Στατιστικής. Τα δεδομένα θα παρέχονται μέσα σε 4 εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα.

 

Ι. Ποσοτικά κριτήρια απόδοσης, ενδεικτικά ανώτατα όρια και κριτήρια συνεχούς απόδοσης: ορισμοί και κριτήρια αναφορών

 

Α. Ανώτατο όριο στο πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση (Κριτήριο Απόδοσης)

 

4. Ορισμός: Το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση ορίζεται ως το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση μείον τις πληρωμές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ορίζεται ως το άθροισμα του ταμειακού ισοζυγίου του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, του ταμειακού ισοζυγίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μείον την μεταβολή στο απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων, την μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των δημοσίων επιχειρήσεων που επαναταξινομήθηκαν, μείον τις καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς της γενικής κυβέρνησης και δαπάνες του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας. Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και έσοδα από πωλήσεις γης και κτηρίων εξαιρούνται από τις ταμειακές εισροές. Οι ενέργειες καθαρού δανεισμού του κρατικού προϋπολογισμού θα εγγράφονται ως ταμειακές δαπάνες.

 

Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού. Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού θα μετράται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με βάση τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού (επαναλαμβανόμενα έσοδα συν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από NATO μείον επιστροφές φόρων) μείον τις τακτικές δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνουν τα χρεολύσια και τις πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού μέσω του μηχανισμού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των φορέων γενικής κυβέρνησης πλην των υπουργείων και των δημόσιων νοσοκομείων (Εθνικό Σύστημα Υγείας) αλλά περιλαμβάνουν μισθούς και συντάξεις, επιχορηγήσεις προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, για ιατρική φροντίδα και κοινωνική προστασία, λειτουργικές και άλλες δαπάνες, επιστρεφόμενους πόρους, πληρωμές σε αντάλλαγμα των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων για τους εργαζόμενους της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, το αποθεματικό, πληρωμές τόκων, μεταβιβάσεις για τη διευθέτηση παλαιών χρεών, πληρωμές για εξοπλιστικές προμήθειες σε ταμειακή βάση, δαπάνες για το NATO, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή άλλους φορείς με τη μορφή ομολόγων, εγγυήσεις που έχουν καταπέσει σε περιπτώσεις που το κράτος ή η κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει πληρωμές για λογαριασμό φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης) του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού όπως δημοσιεύονται μηνιαία από την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού.
Το ταμειακό ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Το ταμειακό ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα μετράται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με βάση τα έσοδα από επενδύσεις μείον τις δαπάνες επενδύσεων του προγράμματος επενδύσεων όπως δημοσιεύονται μηνιαία από την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Η μεταβολή στο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των αρμόδιων υπουργείων. Η μεταβολή του αποθέματος θα μετράται σε σωρευτική βάση ως το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τη διάρκεια της μέτρησης των κριτηρίων απόδοσης μείον το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα αντανακλά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι ανεξόφλητες δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί. Το απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών των αρμοδίων υπουργείων ή των άλλων φορέων δαπάνης που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριών / Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, Γενικής Γραμματείας Περιφερειών, Προεδρία της Δημοκρατίας και Ελληνικό Κοινοβούλιο) θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή (όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ) που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού επενδύσεων. Τα δεδομένα θα είναι σύμφωνα με τις μηνιαίες δημοσιεύσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κρατικού προϋπολογισμού που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και θα βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας έως ότου τα δεδομένα του Μητρώου Δεσμεύσεων αξιολογηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία.
Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται σε συναλλακτική βάση ως η μεταβολή στα συνολικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσαρμοσμένες για τις μεταβολές αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

 

- Τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Οι καταθέσεις θα μετρώνται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

- Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ονομαστική αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

 

Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων ορίζεται σε συναλλακτική βάση ως η μεταβολή στα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, προσαρμοσμένες για μεταβολές στην αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος μείον τη μεταβολή στο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων (νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας) προς φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης.

 

- Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

 

-- Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και άμεσες ή έμμεσες καταθέσεις μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι καταθέσεις μετρώνται σε ονομαστική αξία, εξαιρούμενων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

-- Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που έχουν στην κατοχή τους τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

-- Άμεση ή έμμεση κατοχή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόμενων από ελληνικές εταιρίες διαχείρισης (διαφορετικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

-- Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό, μακροχρόνιων χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και διαχειρίζονται από τη Τράπεζα της Ελλάδος, και έμμεσες συμμετοχές μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι συμμετοχές θα μετρηθούν σε ονομαστική αξία.

-- Ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκαν στο εξωτερικό.

 

- Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

 

Μεταβολή του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων (νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας) προς φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης. Στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από το τέλος κάθε μήνα. Η μεταβολή του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μετριέται σωρευτικά ως το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το χρόνο μέτρησης των κριτηρίων απόδοσης μείον το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα αντανακλά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι ανεξόφλητες δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί, αλλά θα εξαιρεί τα 5.34 δις ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες τα οποία πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 2009 στο βαθμό που αυτές εξακολουθούν να εκκρεμούν. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων θα περιλαμβάνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (όπως ορίζονται στην υποενότητα Γ) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των 134 νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα στοιχεία θα είναι συνεπή με τις μηνιαίες δημοσιεύσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, θα βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας έως ότου τα δεδομένα του μητρώου δεσμεύσεων αξιολογηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία.

 

Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ορίζεται σε συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού μείον των στοιχείων παθητικού του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, προσαρμοσμένα για μεταβολές της αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

- Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

 

-- Καταθέσεις του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Οι καταθέσεις θα μετρούνται σε ονομαστική αξία εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

-- Μετοχές που έχει στην κατοχή του το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

-- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές εταιρείες διαχείρισης

-- Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης

-- Άλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

 

- Τα στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής ή άλλος δανεισμός από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού των δημόσιων επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στη γενική κυβέρνηση (ΑΔΕ) ορίζεται, σε συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού μείον των στοιχείων παθητικού των ΑΔΕ, προσαρμοσμένα για μεταβολές της αποτίμησης, μείον τις εγγυήσεις που έχουν καταπέσει από φορείς που ενσωματώθηκαν στη γενική κυβέρνηση. Οι ΑΔΕ θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι επιχειρήσεις και οργανισμούς: Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εξαιρουμένου του λογαριασμού Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Αττικό Μετρό, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς, Ηλεκτρομηχανική Κύμης, Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος).

 

- Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

 

-- Καταθέσεις των ΑΔΕ στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις των ΔΕ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εγχώρια και ξένα). Οι καταθέσεις θα μετρούνται σε ονομαστική αξία εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων

-- Μετοχές που έχουν στην κατοχή τους οι ΔΕ και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

-- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές εταιρείες διαχείρισης

-- Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης

-- Άλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

 

- Τα στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τις ΔΕ, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής. Περιλαμβάνουν επίσης τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το ξένο τραπεζικό σύστημα, καθώς και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους επίσημους δανειστές, όπως μετράται από τη διαφορά μεταξύ των νέων δανείων που χορηγούνται στους εν λόγω φορείς (όπως εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με το νόμο για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη) και οι αποσβέσεις των εν λόγω δανείων μέσω καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων ή την απόσβεση των εν λόγω δανείων από πραγματικές πληρωμές από τις ίδιες τις εταιρείες, υπό την παρακολούθηση και την πληροφόρηση που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25).

 

Οι δαπάνες του Εθνικού Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας (ΕΤΔΠ) δεν συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης και ορίζονται ως η μεταβολή στις καταθέσεις του Εθνικού Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας, καθαρές από τις μεταβολές που προκύπτουν από δανεισμό μέσω τιτλοποιήσεων οι οποίες θα λογίζονται στην κεντρική κυβέρνηση ως έσοδα από αποκρατικοποιήσεις. Οι μεταβολές στις καθαρές καταθέσεις του Εθνικού Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας θα προσδιορίζονται από τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής αναφορικά με δανεισμό ή καταθέσεις που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες. Αναφορικά με καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές καταθέσεις θα μετρώνται κατευθείαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταφορά εσόδων από αποκρατικοποιήσεις προς το κράτος θα μετράται απευθείας από τις εισροές προς τον λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων.

 

5. Λοιπές προβλέψεις

 

Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που σχετίζονται με τη στήριξη τραπεζών, όταν έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για τη στήριξη και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Συναλλαγές που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση, εξαγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ενέργειες που σχετίζονται με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ωστόσο, το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας.
Μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλου φορείς οντότητες με ομόλογα δεν περιλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων για το διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον τομέα της υγείας που έγινε στο τέλος του 2009, καθώς και τους διακανονισμούς που σχετίζονται με δικαστικές υποχρεώσεις και τις αποζημιώσεις των πρώην υπαλλήλων της Ολυμπιακής.
Τα σωρευτικά πρωτογενή ισοζύγια των φορέων γενικής κυβέρνησης πλην των υπουργείων και των δημόσιων νοσοκομείων (Εθνικό Σύστημα Υγείας) θα προσαρμοστούν αφαιρώντας τη διαφορά μεταξύ των σωρευτικών μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 μέσω του μηχανισμού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και της μεταβολής στο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Δεκέμβριο του 2011.

 

6. Υποστηρικτικό υλικό

 

Στοιχεία σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του τακτικού και του κρατικού προϋπολογισμού θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα έσοδα και τις δαπάνες, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις που δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ομόλογα προς κοινωνικά ταμεία ή άλλους φορείς και καταπτώσεις εγγυήσεων.
Στοιχεία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων, των ταμείων έκτος προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, ΑΚΑΓΕ καθώς και δημόσιων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη γενική κυβέρνηση θα παρέχονται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Μηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων (νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας) θα παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας και ληξιπρόθεσμες οφειλές λοιπών υπουργείων από το Υπουργείο Οικονομικών εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα.

 

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Κριτήριο Απόδοσης)

 

7. Ορισμός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούνται από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού συν τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) μείον τις δαπάνες για τους τόκους που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μείον των μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 μέσω του μηχανισμού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης πλην των υπουργείων συν τις αλλαγές στα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο κριτήριο απόδοσης δεν περιλαμβάνουν τυχόν πληρωμές σε μετρητά για την αναδιάρθρωση των τραπεζών όταν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε μετοχές των εισηγμένων και μη εισηγμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Εν τούτοις κάθε χρηματοοικονομική κίνηση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για στήριξη των τραπεζών, συμπεριλαμβανόμενης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

 

8. Υποστηρικτικό υλικό: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει επίσης μηνιαία στοιχεία για το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων.

 

Γ. Μη - Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών από τη Γενική Κυβέρνηση (Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)

 

9. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές ορίζονται ως τα ανεξόφλητα τιμολόγια προς προμηθευτές μετά από πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Στην περίπτωση που η οφειλόμενη ημερομηνία δεν ορίζεται ρητά στη σύμβαση προμήθειας, μια υποχρέωση που δεν έχει πληρωθεί θεωρείται ως ληξιπρόθεσμη οφειλή 90 ημέρες μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Η συνεχής μη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών ορίζεται ως μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια του τριμήνου στο οποίο εξετάζεται το κριτήριο απόδοσης, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία έγινε η ανάληψη των απλήρωτων υποχρεώσεων συν τις μεταβιβάσεις που έγιναν το 2012 μέσω του μηχανισμού τακτοποίησης παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό δεν περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές που συσσωρεύτηκαν από το ασφαλιστικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων.

 

10. Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει συνεπή στοιχεία για τις μηνιαίες ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζονται παραπάνω εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών θα βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας έως ότου τα δεδομένα του Μητρώου Δεσμεύσεων αξιολογηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχουν επίσης απλήρωτες υποχρεώσεις για περισσότερες από 30 και 60 ημέρες για την κεντρική κυβέρνηση (Υπουργεία και Αποκεντρωμένες διοικήσεις). Στοιχεία απλήρωτων υποχρεώσεων άνω των 30 και 60 ημερών θα βασίζονται στα μητρώα δεσμεύσεων.

 

Δ. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο Απόδοσης)

 

11. Ορισμός: Το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αφορά στο χρέος κεντρικής κυβέρνησης σε όρους ESA95, το οποίο περιλαμβάνει το κρατικό χρέος, χρέη από ειδικούς λογαριασμούς και δημόσιες επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην κεντρική κυβέρνηση, καθώς και άλλες προσαρμογές κατά το σύστημα ESA95. Θα ορίζεται για τους σκοπούς του προγράμματος ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων υποχρεώσεων χρέους. Θα περιλαμβάνει, αλλά δε θα περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε μορφή τίτλων και δανείων. Δε θα περιλαμβάνει πληρωτέους λογαριασμούς. Το χρέος θα μετράται στην ονομαστική του αξία. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονται από το Πρόγραμμα εφαρμόζονται σε όλο το χρέος το οποίο έχει εκδοθεί σε νόμισμα εκτός του Ευρώ. Οι αναπροσαρμογές χρέους συνδεδεμένου με δείκτες πληθωρισμού θα γίνονται βάσει των σχετικών δεικτών που είναι συνδεδεμένοι με αυτό. Για τους σκοπούς του προγράμματος το ανώτατο όριο για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης δε θα περιλαμβάνει χρέος που προκύπτει από πληρωμές για αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα (αυτό δεν αφορά το χρέος που σχετίζεται με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Εδώ περιλαμβάνονται δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επένδυσες σε μετοχικό κεφάλαιο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα για κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, με εξαίρεση της διαμεσολάβησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σε repos μεταξύ ξένων και εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 

12. Προσαρμογές: Για το 2011, το ανώτατο όριο συνολικού χρέους της κεντρικής κυβέρνησης βάσει ESA 95 θα προσαρμοστεί προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό πιθανής αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) του ποσού των 378.2 δις που είναι το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης του τέλους Δεκεμβρίου 2011. Από το ανώτατο όριο θα εξαιρείται δανεισμός που προορίζεται για την εξασφάλιση ενεχύρου για συμμετοχή σε πράξεις του ιδιωτικού τομέα που προβλέπονται από το πρόγραμμα και στο βαθμό που ο δανεισμός αυτός εμπεριέχεται στους ορισμούς για το ακαθάριστο χρέος.

 

13. Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τους ορισμούς του ESA95, το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

 

Ε. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο Απόδοσης)

 

14. Ορισμός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις Κεντρικής Κυβέρνησης θα περιλαμβάνει νέες εγγυήσεις που χορηγούνται από το κράτος, καθώς και νέες εγγυήσεις που χορηγούνται από κάθε άλλο φορέα που κατατάσσεται, σύμφωνα με το ESA95, στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά εξαιρεί εγγυήσεις προς φορείς των οποίων το χρέος περιλαμβάνεται στο ανώτατο όριο χρέους της κεντρικής κυβέρνησης όπως αυτό ορίζεται στις παραγράφους 12 και 13. Το ανώτατο όριο δεν περιλαμβάνει εγγυήσεις για τη στήριξη των τραπεζών και εγγυήσεις που σχετίζονται με δάνεια που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το ανώτατο όριο εξαιρούνται εγγυήσεις που χορηγούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης έως 50 εκατομμύρια ευρώ και υπό την προϋπόθεση αυτές να ασφαλίζονται πλήρως από ισόποση τραπεζική κατάθεση. Νέες εγγυήσεις θεωρούνται και οι εγγυήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης τις εγγυήσεις για τις οποίες υπάρχει επιμήκυνση της διάρκειάς τους πέρα από τους αρχικούς όρους του συμβολαίου. Το όριο δεν θα συμπεριλαμβάνει εγγυήσεις που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπε (COM(2011) 655) με τη μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων επιμερισμένου κινδύνου από τις οποίες δε θα δημιουργηθούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις στο ελληνικό κράτος.

 

15. Υποστηρικτικό υλικό. Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα καταγράφονται με λεπτομέρεια, προσδιορίζοντας τα ποσά και τους δικαιούχους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε μηναία βάση, μέσα σε 3 εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Οι μη κρατικοί φορείς που εντάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση θα ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις νέες εγγυήσεις που χορηγούν μηναία βάση και μέσα σε 3 εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα.

 

ΣΤ. Μη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής Κυβέρνησης (διαρκές κριτήριο απόδοσης)

 

16. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως ληξιπρόθεσμη οφειλή εξωτερικού χρέους ορίζεται η πληρωμή χρέους που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση σε κατοίκους του εξωτερικού, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός επτά ημερών από τη λήξη της. Το κριτήριο απόδοσης θα εφαρμόζεται σε συνεχή βάση καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

17. Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεμα των εξωτερικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με χρονική υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

 

Ζ. Κατώτατο όριο εσόδων από Ιδιωτικοποιήσεις (Κριτήριο Απόδοσης)

 

18. Ορισμός: Ως έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ορίζονται οι εισπράξεις από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που θα διενεργούνται από τον φορέα αρμόδιο για αυτό (Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας) ή πριν από την ίδρυση του οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται απ 'ευθείας από την κυβέρνηση. Αυτά θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε αυτά, την πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων εταιρειών και τραπεζών, συμμετοχές σε δημόσια έργα υποδομής, συμμετοχές σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPV s), χρόνιες μισθώσεις σε εμπορική ακίνητη περιουσία και δημόσια περιουσία, συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς στοιχείων ενεργητικού, τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων ή οτιδήποτε άλλων στοιχείων ενεργητικού τα οποία θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων καθώς και πώληση δικαιωμάτων και συμβάσεων παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της τιτλοποίησης των εσόδων από τις συμβάσεις παραχώρησης). Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις θα αποτιμώνται σε ευρώ και θα αναφέρονται σε ακαθάριστη βάση, εξαιρουμένων δαπανών κεφαλαίου ή άλλων δαπανών αναδιάρθρωσης καθώς και του κόστους λειτουργίας του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας. Τα έσοδα, θα καταγράφονται ως εισροή μετρητών που εισπράττονται από το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, και πριν από την ίδρυση του σε περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων που θα γίνουν απευθείας από την κυβέρνηση, ως καταθέσεις κατά την ημέρα της συναλλαγής στον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικοποιήσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

19. Υποστηρικτικό υλικό: Τριμηνιαίες πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα τριμηνιαία υπόλοιπα του λογαριασμού ιδιωτικοποίησης, οι εισροές στο λογαριασμό (κατά συγκεκριμένο έργο), και των εκροών προς τον κρατικό προϋπολογισμό, θα διατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεργασία με το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το τέλος κάθε τριμήνου. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει τριμηνιαία έκθεση προόδου αναφορικά με τη δραστηριότητα του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων του, πληροφορίες σχετικά με τις δανειακές του ανάγκες (ποσά, όρους δανείων και εγγυήσεις), ενημέρωση για τα βήματα στο επιχειρησιακό σχέδιο, και τις τελευταίες εκτιμήσεις για τα αναμενόμενα έσοδα καθώς και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Επιπλέον, οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας, μαζί τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονομικές του καταστάσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

 

20. Άλλα: Για την παρακολούθηση του κριτηρίου απόδοσης, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις γενικά εξαιρούνται (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ΤΜΣ) από τις ταμειακές εισπράξεις. Ωστόσο, για τα έτη 2012 και 2013, όταν συντρέχει περίπτωση, οι πωλήσεις αδειών τυχερών παιχνιδιών, αδειών επικοινωνιών, πωλήσεις αεροσκαφών, καθώς και επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου όπως αυτά συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος τον Μάιο του 2010 το πρόγραμμα ή κατά τη δεύτερη αναθεώρηση για τον προϋπολογισμό του 2011, θα καταγράφονται ως ταμειακά έσοδα και θα λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση του σχετικού κριτηρίου απόδοσης για το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση (MGGPCB), ανεξάρτητα από το εάν οι εισροές προέρχονται από ιδιωτικοποίηση ή όχι. Ο υπεύθυνος φορέας για την ιδιωτικοποίηση θα παρέχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναλυτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες των ανωτέρω, σε μηνιαία βάση - έως το τέλος της 20ης ημέρας για κάθε επόμενο μήνα.

 

Η. Έλλειμμα κατά ESA και οι συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος.

 

21. Έλλειμμα κατά ESA του προγράμματος. Για τους σκοπούς του προγράμματος, από το έλλειμμα κατά ESA θα εξαιρούνται έσοδα από την πώληση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, όπως γη, κτίρια, και λοιπές συμβάσεις παραχώρησης ή άδειες εκμετάλλευσης, εκτός εάν αυτά έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος του Μαΐου του 2010 και συμπεριλαμβανομένων των επόμενων αναθεωρήσεων.

 

22. Συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος. Η απόδοση του προγράμματος θα παρακολουθείται από στοιχεία που θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα διαβιβάζουν έγκαιρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τυχόν αναθεωρήσεις των δεδομένων.

 

ΙΙ. Παρακολούθηση διαρθρωτικών ορόσημων

 

23. Διαρθρωτικό ορόσημο για την πρόοδο στη βελτίωση της διοίκησης του εισπρακτικού μηχανισμού. Η πρόοδος στην διοίκηση του εισπρακτικού μηχανισμού για το 2012 θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης των στόχων του πίνακα 1.

 

24. Ορισμός: Ολοκληρωμένος έλεγχος ορίζεται ο έλεγχος ο οποίος αναφέρεται επίσημα ο ολοκληρωμένος στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ELENXIS, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής από τον προϊστάμενο έλεγχου, και του διακανονισμού ή της έφεσης του φορολογούμενου για το πληρωτέο ποσό ή της αναφοράς του ελεγκτή για τη μη ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας.

 

25. Υποστηρικτικό υλικό. Μηνιαία πληροφορία για αναλυτικούς τακτικούς ελέγχους βάσει κριτηρίων ρίσκου και περιοδικών ελέγχων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για μεγάλους φορολογούμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα με μεγάλη περιουσία καθώς και για περιπτώσεις μη απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είσπραξης και βεβαίωσης φόρων και προστίμων και είσπραξης φορολογικών οφειλών θα παρέχονται από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση των εσόδων το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η υποβολή πληροφορίας θα περιλαμβάνει στοιχεία από το 2010. Η πληροφορία θα συνεχίσει να παρέχεται και μετά το Δεκέμβριο του 2012.

 

26. Διαρθρωτικό ορόσημο για την πρόοδο της Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου του 2012. Η πρόοδος στην εφαρμογή των παρεμβάσεων στον τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης των στόχων του πίνακα 2.

 

27. Ορισμός: Οι αναφερόμενοι θεσμικοί φορείς (κράτος και φορείς της γενικής κυβέρνησης) περιλαμβάνουν κάθε φορέα που υπάγεται στην γενική κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή από [το τέλος Φεβρουαρίου] 2012, με εξαίρεση των εντάξεων νέων φορέων που υπάγονται στον έλεγχο των υποτομέων της γενικής κυβέρνησης. Οποιοσδήποτε φορέας θα υπάγεται στον παραπάνω ορισμό μετά τον Δεκέμβριο του 2011 θα μπορεί να εφαρμόσει μητρώο δεσμεύσεων σε πιλοτική βάση.

 

Οι συνοπτικές αναφορές που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από το μητρώο δεσμεύσεων περιλαμβάνουν και τα έντεκα πεδία που είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από το τέλος Ιουνίου, οι καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνουν ένα εκτεταμένο σύνολο πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών πιστώσεων που έχουν απελευθερωθεί, των αναληφθέντων δεσμεύσεων, των ληφθέντων τιμολογίων και των πραγματοποιηθέντων πληρωμών.

 

28. Υποστηρικτικό Υλικό: Μηνιαία συνοπτική πληροφορία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ερωτηματολόγια και άλλες πηγές σχετικά με την απόδοση των παραπάνω αναφερθέντων δεικτών θα δημοσιεύονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών στην ιστοσελίδα του το αργότερο μέχρι και [τέσσερις] εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η υποβολή στοιχείων θα αφορά και στοιχεία για το τέλος του 2011. Η πληροφορία μέσω ερωτηματολογίων θα συνεχίσει να παρέχεται μετά το Δεκέμβριο 2012 εκτός και εάν οι διαφορές μεταξύ των ερωτηματολογίων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν εξαλειφθεί.

 

Πίνακας 1. Διαρθρωτικό Ορόσημο για τη Διοίκηση του Εισπρακτικού Μηχανισμού

Τομέας

Δείκτης

Στόχοι 2012 1

Τέλη Ιουνίου

Τέλη Δεκεμβρίου

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

a. Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών βεβαιωμένων έως τέλη Δεκεμβρίου 2011 (εκατομμύρια €)

1.000

2.000

 

b. Είσπραξη νέων οφειλών βεβαιωμένων εντός 2012 (% νέου χρέους)

20%

20%

Έλεγχοι και εισπράξεις μεγάλων φορολογουμένων

 

a. Αριθμός ολοκληρωμένων αναλυτικών ελέγχων με βάση κριτήρια ρίσκου

150

300

 

b. Αριθμός ολοκληρωμένων προσωρινών ελέγχων με βάση κριτήρια ρίσκου (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, παρακρατήσεων, επιστροφών απαλλαγών κ.α.)

150

325

 

Εκ των οποίων επιτόπιοι έλεγχοι

25

100

 

c. Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από όλους τους ολοκληρωμένους αναλυτικούς και προσωρινούς ελέγχους (% βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)

50%

50%

Έλεγχοι και εισπράξεις αυτοαπασχολούμενων και ατόμων με μεγάλη περιουσία

 

a. Αριθμός ολοκληρωμένων νέων αναλυτικών ελέγχων με βάση κριτήρια ρίσκου αυτοαπασχολούμενων και ατόμων με μεγάλη περιουσία 2

600

1.300

 

b. Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από τους ολοκληρωμένους αναλυτικούς ελέγχους (% βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)

50%

50%

Έλεγχοι και εισπράξεις για μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

a. Αριθμός ολοκληρωμένων αναλυτικών ελέγχων για μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

5.000

10.000

 

b. Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από τους ολοκληρωμένους αναλυτικούς ελέγχους (% βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)

20%

20%

 

1 Σωρευτικοί στόχοι από 01-01-2012

2 Οι έλεγχοι που θα έχουν ολοκληρωθεί από Ιανουάριο 2011 θα επιφέρουν τουλάχιστον 1.700.

 

Πίνακας 2. Διαρθρωτικό Ορόσημο για την Διοίκηση Οικονομικών του Δημοσίου

Τομέας

Δείκτης

Στόχοι 2012 1

Τέλη Ιουνίου

Τέλη Δεκεμβρίου

Έλεγχος Δαπανών

 

a. Ποσοστό φορέων (Κράτος και Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) που στέλνουν στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για:

1) συνολικές πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναθεωρήσεων)

2) Εκκρεμείς υποχρεώσεις

3) Απλήρωτες υποχρεώσεις

4) Ληξιπρόθεσμες Οφειλές (για Τακτικό Π/Υ και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)

στο τέλος κάθε μήνα με στοιχεία από το μητρώο δεσμεύσεων

70%

90%

 

b. Διαφορές μεταξύ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των φορέων γενικής κυβέρνησης εκτός του Κράτους που καταγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-portal) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βάση στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων και των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών που καταγράφονται μέσω μηνιαίων ερωτηματολογίων (% των ληξιπρόθεσμων οφειλών)

25%

1%

 

1 Σωρευτικοί στόχοι από 01-01-2012

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.