Νόμος 4049/12 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Γυμναστήρια σε εργασιακούς χώρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίων σε κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και πολιτικών κομμάτων για την εξυπηρέτηση σκοπών σωματικής άσκησης και άθλησης των απασχολούμενων σε αυτούς τους φορείς και των στελεχών τους ύστερα από άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των γυμναστηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ανανέωση της άδειας και κάθε σχετικό θέμα.

 

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006), εκτός των διατάξεων των άρθρων 2 παράγραφος 6, 3 παράγραφοι 2 - 4, 5 παράγραφος 1, 6, 8 παράγραφος 2 στοιχεία α', β', δ', στ', ζ', η', θ' και ι', 11, 12 παράγραφος 2 στοιχεία α', β', γ', δ', ε', η', θ' και 12 παράγραφος 4.

 

Η διάταξη του στοιχείου α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006) τροποποιείται ως εξής:

 

{Ο χώρος ή οι χώροι του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.