Νόμος 4049/12 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Περάτωση εκκαθάρισης Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Εκκαθάρισης του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 (ΟΠΠΕΘ 1997), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) και υπήχθη στις διατάξεις περί εκκαθάρισης του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 216/Α/1920) με το άρθρο 19 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008).

 

Σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 υποκαθίσταται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου ή την καταβολή ανταλλάγματος το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

 

Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 περιέρχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την απογραφή και τη διάθεση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, την τύχη των αρχείων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.