Νόμος 4053/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εσωτερικά λογιστικά συστήματα καθολικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς στο εσωτερικό λογιστικό σύστημά του, ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν μέρη της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία. Ο λογιστικός διαχωρισμός χρησιμοποιείται ως δεδομένο κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

 

2. Τα λογιστικά συστήματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατανέμουν τα στοιχεία κόστους ως εξής:

 

α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν καταλογίζονται σε αυτή,

 

β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, καταλογίζονται ως εξής:

 

α)α) Όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους.

 

β)β) Εάν η άμεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία εξόδων ή με ομάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση κατανομή ή απόδοση. Η έμμεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση εξόδων.

 

γ)γ) Όταν δεν μπορούν να εξευρεθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα κατανομής του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους κατανέμεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή κατανέμονται, αφ' ενός προς καθεμία από τις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και αφ' ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

 

δ)δ) Τα κοινά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για την παροχή τόσο καθολικών όσο και μη καθολικών υπηρεσιών κατανέμονται καταλλήλως. Τόσο στις καθολικές όσο και στις μη καθολικές υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι οδηγοί κόστους.

 

3. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν είναι συμβατά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται, πριν από την εφαρμογή τους, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

4. Η συμμόρφωση του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με κάποιο από τα προαναφερθέντα λογιστικά συστήματα επαληθεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

5. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τηρεί διαθέσιμες επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.

 

6. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που αφορούν ή προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.