Νόμος 4071/12 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Χορήγηση και ανανέωση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 28, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 30, χορηγείται Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Η ισχύς της Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά 3 μήνες.

 

3. Η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1030/2002 του Συμβουλίου της 13-06-2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών, όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο σημείο κατηγορία άδειας της άδειας διαμονής, αναγράφεται Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής:

 

α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στην Ελλάδα,

β) απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται με βάση το παρόν Κεφάλαιο.

 

5. Για την ανανέωση της Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος Κεφαλαίου. Η αρμόδια Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 26 και 28 και δεν συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 30 και 31 του παρόντος Κεφαλαίου, εκδίδει απόφαση με την οποία ανανεώνεται για τρία έτη η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά 3 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.