Νόμος 4099/12 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Διαχείριση κινδύνων και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 51 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η εταιρεία διαχείρισης για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που διαχειρίζεται ή, κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου:

 

α) χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους των θέσεων και την επίδρασή τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου,

 

β) χρησιμοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και

 

γ) κοινοποιεί τακτικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με τρόπο που η τελευταία καθορίζει με απόφασή της, τους τύπους των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, για κάθε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που διαχειρίζεται.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει βάσει της ως άνω περίπτωσης γ' να είναι διαθέσιμες, κατόπιν αιτήματος, σε συγκεντρωτική μορφή για όλες τις εταιρείες διαχείρισης ή ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, προς το σκοπό της παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή / και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφασή της.

 

Όταν οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός ορίζεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα και στο ενημερωτικό του δελτίο.

 

3. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής του πολιτικής και εντός των ορίων που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 58 έως και 65 του παρόντος νόμου, σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείμενων στοιχείων του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου σε συνδυασμό με την έκθεση κινδύνου από την επένδυση σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61. Όταν ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61.

 

Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του.

 

Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα λοιπά εδάφια της παρούσας παραγράφου.

 

Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, το παράγωγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων περί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων του παρόντος άρθρου.

 

4. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παρ. 4 του άρθρου 51 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 01-07-2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 51 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, την αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.