Νόμος 4099/12 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Ευθύνη για την παροχή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 80 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για κάθε επενδυτικό της τμήμα, οι οποίες διαθέτουν μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στους επενδυτές, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου νομικού προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους και υπό την πλήρη ευθύνη τους, εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους επενδυτές οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές εγκαίρως πριν από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση μεριδίων των εν λόγω οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

2. Στην περίπτωση που διατίθενται μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στους επενδυτές μέσω άλλων νομικών προσώπων που δεν ενεργούν υπό την πλήρη ευθύνη της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, την υποχρέωση παροχής στους επενδυτές των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές φέρουν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

 

3. Η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για κάθε επενδυτικό της τμήμα, παρέχουν, ύστερα από σχετικό αίτημα, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στα πρόσωπα που δημιουργούν επενδυτικά προϊόντα και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία είτε διαθέτουν είτε συμβουλεύουν τους επενδυτές σχετικά με την απόκτηση μεριδίων των εν λόγω οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή σχετικά με την απόκτηση επενδυτικών προϊόντων που επενδύουν σε αυτούς τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

4. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχονται δωρεάν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.