Νόμος 4099/12 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Διάθεση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου σε άλλο κράτος - μέλος και σε τρίτο κράτος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 91-96 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Αν οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του σε άλλο κράτος - μέλος, υποβάλλει καταρχήν επιστολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες έχει ορίσει για τη διάθεση των μεριδίων του στο κράτος - μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, όπου συντρέχει περίπτωση, ρυθμίσεων για τις κατηγορίες μεριδίων. Στην περίπτωση που τα μερίδια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες διατίθενται στο άλλο κράτος - μέλος από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης του, αυτό αναφέρεται ρητώς στην επιστολή κοινοποίησής του.

 

2. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες επισυνάπτει στην επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα εξής έγγραφα, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους:

 

α) τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, το ενημερωτικό του δελτίο και, εφόσον υφίστανται, την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεσή του, μεταφρασμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 94 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και

 

β) τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 80, μεταφρασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 94 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει εάν είναι πλήρεις οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής τους. Ταυτόχρονα, συνυποβάλλει βεβαίωση ότι ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες πληροί τους όρους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες για την ανωτέρω διαβίβαση. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δύναται να ξεκινήσει τη διάθεση των μεριδίων του στην αγορά του κράτους - μέλους υποδοχής του από την ημερομηνία της εν λόγω ενημέρωσης.

 

4. Η επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και η βεβαίωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, διατίθεται στην αγγλική γλώσσα, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες συμφωνήσουν να διατίθεται σε επίσημη γλώσσα και των δύο αυτών κρατών - μελών.

 

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαβιβάζει και να αρχειοθετεί τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ηλεκτρονικά.

 

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι οι Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες έχουν πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, ενδεχομένως, στις μεταφράσεις τους. Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες επικαιροποιεί τα εν λόγω έγγραφα και μεταφράσεις, κοινοποιεί οποιεσδήποτε αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής του και επισημαίνει τον τρόπο απόκτησης των εν λόγω εγγράφων ηλεκτρονικά.

 

7. Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διάθεση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που γνωστοποιήθηκαν με την επιστολή κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε περίπτωση μεταβολής αναφορικά με την κατηγορία των μεριδίων που διατίθενται, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ειδοποιεί εγγράφως τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής πριν από την πραγματοποίηση της μεταβολής.

 

8. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 1 του άρθρου 95 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκαν η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 01-07-2010 και ο Κανονισμός (EE) 584/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 01-07-2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Αρμοδίων Αρχών των κρατών-μελών υποδοχής των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

 

9. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 95 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της επιστολής κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και της βεβαίωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των Αρμοδίων Αρχών του κράτους - μέλους υποδοχής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, για τους σκοπούς της κοινοποίησης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

10. Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου δύναται να διαθέσει μερίδιά του σε τρίτο κράτος, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του τρίτου κράτους και αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εάν της ζητηθεί, χορηγεί βεβαίωση ότι ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες πληροί τους όρους του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.