Νόμος 4110/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εισόδημα από επιχειρήσεις - Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής:

 

Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ), ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ), κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες, με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός

συντελεστής

%

Φόρος

κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Υπερβάλλον

33%

 

 

 

 

Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26%.

 

Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55.

 

Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόμενα.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι λέξεις ή κοινότητας διαγράφονται.

 

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 οι λέξεις από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της αντικαθίστανται με τις λέξεις από τα λοιπά νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 σε εταίρους ή διαχειριστές τους.

 

5. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη συνεργάσιμο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για συναλλαγές στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.}

 

6. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

7. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήματα και κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και συνεταιρισμών θεωρείται ότι αποκτήθηκαν:

 

α) Στις περιπτώσεις της ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, της κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν εταίρο ή μέλος, για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία. Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, θεωρείται ο χρόνος πίστωσης ή καταβολής αυτών στον δικαιούχο, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση και προκειμένου για τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη συνέλευση των εταίρων.

 

Σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, το εισόδημα λογίζεται ότι αποκτάται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ημερομηνία της λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής, κατά περίπτωση.}

 

8. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κοινοπραξία αναγνωρίζεται εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.}

 

9. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίστανται με τις λέξεις με τη διπλογραφική μέθοδο.

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι λέξεις τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίστανται με τις λέξεις με τη διπλογραφική μέθοδο.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για συναλλαγές στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές που δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.}
 

12. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις , με την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου διαγράφονται.

 

13. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τη λέξη οργανισμού προστίθενται οι λέξεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 2873/2000.

 

14. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη σταδιακή διαγράφεται.

 

15. Στο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις λέξεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης προστίθενται οι λέξεις και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών.

 

16. Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογικού αντικαθίστανται με τη λέξη προβλεπόμενου.

 

17. α. Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη Πολιτισμού αντικαθίσταται με τις λέξεις Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

β. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις Οικονομίας και διαγράφονται και η λέξη Πολιτισμού αντικαθίσταται με τις λέξεις Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

γ. Στο δέκατο ένατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη Πολιτισμού αντικαθίσταται με τις λέξεις Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

18. Το εικοστό εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της υποπερίπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα.}

 

19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίστανται με τις λέξεις με την απλογραφική μέθοδο.

 

20. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ι)ι' ως εξής:

 

{ι)ι) ο φόρος του παρόντος.}

 

21. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φόροι επαναχρεώνονται στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον έχουν αποτελέσει έσοδο φορολογητέο για αυτήν. Ειδικά η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012.}

 

22. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

 

α)α) Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ενσώματο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.

 

β)β) Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν, τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο.

 

γ)γ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

 

Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE revision 2, έχουν ως εξής:

 

01. Για όλους τους κλάδους:

Εδαφικές εκτάσεις: 0%

Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες: 4%

Βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις: 4%

Μηχανήματα: 10%

Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού): 10%

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό: 20%

Μέσα μεταφοράς ατόμων: 10%

Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12%

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 10%

Λοιπά πάγια στοιχεία: 10%

 

02. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

Εδαφικές εκτάσεις: 5%

για τον τομέα Β (Ορυχεία - Λατομεία), πλην του Β.09

(Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).

Μέσα μεταφοράς ατόμων: 12%

Για τους τομείς N77.11 (Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων) και Ο85 (Εκπαίδευση)

Μέσα μεταφοράς φορτίων: 16%

Για τον τομέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών)

Λοιπά μέσα μεταφοράς: 5%

Για τους τομείς Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων), Η50 (Πλωτές μεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές μεταφορές) - Για τραίνα, πλοία και αεροπλάνα, αντιστοίχως

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 100%

Για τον τομέα Ρ90 (Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση) 50%

Για τον τομέα Ι59.1 (Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων)

Λοιπά πάγια στοιχεία: 50%

Για τον τομέα Ν77.2 (Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης) Μόνο για τα εκμισθούμενα είδη. 30%

Για τον τομέα Ν 77.3 (Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών) - Μόνο για τα εκμισθούμενα είδη.

 

δ)δ) Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

 

ε)ε) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι 1.500 €, μπορούν να αποσβεστούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Κλάδος 055 - Ενδιάμεσα και Κεφαλαιουχικά Αγαθά), όπως ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

στ)στ) Ειδικά οι επιχειρήσεις που μέχρι 31-12-2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 299/2003 (ΦΕΚ 255/Α/2003) και κατά την ως άνω ημερομηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές μεταβαίνουν στη μέθοδο του εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου (iii), πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή 2.

 

ζ)ζ) Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις 3 πρώτες διαχειριστικές περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

η)η) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή.}

 

23. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη επιτηδευματίες αντικαθίσταται με τη λέξη επιχειρήσεις.

 

24. Στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίσταται με τις λέξεις Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 

25. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις και κοινότητες διαγράφεται.

 

26. Στο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις ή κοινότητες διαγράφονται.

 

27. Στο δωδέκατο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις 20 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992) αντικαθίσταται με τις λέξεις 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 

28. Στο τέλος της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.}

 

29. Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α) Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα 3 έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού.

 

Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.}

 

30. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

31. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

32. Η περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

33. Στην περίπτωση ν' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις μέσα στην επιχείρηση διαγράφονται.

 

34. Στο τέλος της περίπτωσης ο' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται οι λέξεις εφόσον τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης και στην αιτιολογία αναγράφονται τα στοιχεία του τέκνου.

 

35. Η περίπτωση χ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{χ) Οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς τους εργαζομένους για επιβράβευση της απόδοσής τους εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) και εφόσον φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.}

 

36. Στην περίπτωση ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις λέξεις κινητής τηλεφωνίας προστίθενται οι λέξεις και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 

37. Η περίπτωση ω' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ω) Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή πελάτες της. Ειδικά για αυτές που πραγματοποιούνται εκτός του νομού που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστημά της οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μέχρι του ποσού των 300 € ανά συμμετέχοντα στην εκδήλωση.}

 

38. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης διαγράφονται.

 

39. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις ή επιτηδευματίες διαγράφονται.

 

40. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις ή σε τρίτους διαγράφονται.

 

41. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τις λέξεις τα πρόστιμα προστίθενται οι λέξεις , οι πρόσθετοι φόροι, οι προσαυξήσεις.

 

42. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις Οικονομίας και διαγράφονται και οι λέξεις δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίστανται με τις λέξεις με την απλογραφική μέθοδο.

 

43. Η παράγραφος 20 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

44. Οι αποφάσεις υπουργού οικονομικών που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της καταργηθείσας παραγράφου 20 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

45. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέα υποπερίπτωση ε)ε' ως εξής:

 

{ε)ε. Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.