Νόμος 4111/13 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993. Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως ισχύει.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, η φράση για την υλοποίηση των προγραμμάτων της παραγράφου 1 αντικαθίσταται με τη φράση για την υλοποίηση των προγραμμάτων της παραγράφου 2.

 

3. Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 710/1977 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η υλοποίηση των ταχύρυθμων προγραμμάτων του παρόντος άρθρου μπορεί να ανατίθεται απευθείας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής με τη σύναψη σχετικής σύμβασης, στην οποία θα περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο, το ύψος της αμοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθμός των καταρτιζόμενων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την καταβολή της αμοιβής για την υλοποίηση του ταχύρρυθμου προγράμματος από το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα εκδίδεται από το Υπουργείο Τουρισμού χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ' ονόματι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών του εκπαιδευτικού ιδρύματος, μετά την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων. Η υλοποίηση της σύμβασης και η πιστή τήρηση του αναλυτικού προγράμματος κατάρτισης θα πιστοποιείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, τον Διευθυντή και τον προϊστάμενο τμήματος των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, που έχουν την αρμοδιότητα για τα ταχύρυθμα προγράμματα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.