Νόμος 4141/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 190/2006 και 56/1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/2006 (ΦΕΚ 96/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Πιστοποίηση γνώσεων. Ο (αντασφαλιστικός) ασφαλιστικός και συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, για την εγγραφή του στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση γνώσεων εν ισχύ. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζεται η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστοποίησης, το σύστημα εξετάσεων και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής φύσεως που συνδέεται με τη διεξαγωγή τους, το σύστημα των εξετάσεων, οι τυχόν επιμέρους κατηγορίες πιστοποίησης, οι γνωστικές περιοχές της εξέτασης, η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις διατήρησής της σε ισχύ, όπως η επανεκπαίδευση των κατόχων της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τυχόν αναγνώριση άλλων εγγράφων ως ισοδύναμων με την παρούσα πιστοποίηση γνώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2.α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1985 (ΦΕΚ 21/Α/1985) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{παρατείνεται δε, αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών με την απόφαση της παραγράφου 1.}

 

β. Η θητεία της τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε με την με αριθμόν πρωτοκόλλου 1000/Β.2299/13-01-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνεται από τις 12-01-2013 έως τον ορισμό νέας επιτροπής και σε κάθε περίπτωση μέχρι τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καλύπτει τις πράξεις που έγιναν στο διάστημα αυτό.

 

3. Το άρθρο 21Β του νόμου [Ν] 1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α/1985) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.