Νόμος 4150/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός - Αρμοδιότητες - Διάρθρωση υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως ισχύει, έχει τις γενικές αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος.

 

2. Αρμοδιότητες:

 

α) Ο σχεδιασμός της ναυτιλιακής πολιτικής, με σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία, η ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και η ναυτική εργασία, καθώς και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η σχεδίαση και εφαρμογή της ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, η μέριμνα για την πρόληψη και την καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων.

 

β) Η χάραξη της λιμενικής πολιτικής, η εποπτεία των λιμενικών υποδομών κάθε λειτουργικής μορφής και η προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της χώρας.

 

γ) Η οργάνωση και λειτουργία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανατίθεται ο εθνικός συντονισμός για την παρακολούθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Integrated Maritime Policy of the EU). Για το σκοπό αυτόν, συνιστάται μη αμειβόμενη Επιτροπή για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, της οποίας προΐσταται ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Έργο της είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και προτεραιοτήτων, η παρακολούθηση των συναφών πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προετοιμασία δράσεων με θαλάσσια διάσταση που άπτονται της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η χρηματοδότηση και υλοποίηση των οποίων διενεργείται από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία.

 

β) Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με πρόσκληση του Προέδρου της μπορεί να καλούνται εκπρόσωποι άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την εκπλήρωση του έργου της.

 

γ) Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται η Επιτροπή και καθορίζεται η λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Διάρθρωση:

 

α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανήκουν η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία ιδρύεται δια του παρόντος και προέρχεται από την τροποποίηση και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με το Αρχηγείο αυτού.

 

β) Οι επιμέρους αρμοδιότητες και οργάνωση των υπηρεσιών και μονάδων του Υπουργείου καθορίζονται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο ως άνω διάταγμα, το οποίο αποτελεί τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ασκούμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να ιδρύονται νέες διοικητικές μονάδες και όργανα, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται οι ήδη υπάρχουσες και να ανακατανέμονται ή να μεταβάλλονται οι αρμοδιότητές τους, πλην των θεμάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας εκείνων που ρυθμίζονται διαφορετικά με το παρόν, καθώς επίσης να ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την τοποθέτηση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε οργανικές θέσεις αυτού.

 

γ) Συνιστάται Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ναυτικών με αρμοδιότητα την παροχή και ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών και τη διοίκηση και εποπτεία των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης, συνιστάται Διεύθυνση με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και την κατασκευή ή βελτίωση των κτιριακών έργων ή εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. Με τις διατάξεις του διατάγματος του στοιχείου β' της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην οργανωτική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής, τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.