Νόμος 4150/13 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 52Α του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης έως 150 m2 και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, σε λιμένες τοπικής σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 3450/2006, όπως ισχύει, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (Master Plan), λαμβάνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της οικείας Λιμενικής Αρχής, με βάση μελέτες των οικείων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, με μέριμνα των φορέων.

 

2. Όσον αφορά στους τουριστικούς λιμένες της επικράτειας, τα μέτρα της παραγράφου 1 λαμβάνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και της οικείας Λιμενικής Αρχής, με βάση μελέτες που έχουν συνταχθεί με μέριμνα του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης. Οι μελέτες για τους τουριστικούς λιμένες, αφού τύχουν της σύμφωνης γνώμης της Λιμενικής Αρχής, διαβιβάζονται από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για προώθηση και έγκριση από την επιτροπή τουριστικών λιμένων του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.