Νόμος 4150/13 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Δωρεές για τη στήριξη πολιτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Για την ενίσχυση της αποστολής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, είναι δυνατή η χρηματοδότηση ή η εν γένει ενίσχυσή του, συνιστάμενη σε δωρεά είδους ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο, αντάλλαγμα ή αντιστάθμισμα.

 

β. Με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου αναρτάται στο διαδίκτυο το ετήσιο πρόγραμμα αναγκών συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή. Ο δωρητής επιλέγει το έργο ή τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ενισχύσει και γνωστοποιεί την επιλογή του εγγράφως στο Υπουργείο, το οποίο οφείλει, σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πέραν των 20 ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να δηλώσει την αποδοχή ή μη της δωρεάς. To Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή για την πραγματοποίηση της δωρεάς.

 

2. Μεταξύ του δωρητή και του Υπουργείου υπογράφεται σύμβαση, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους πραγματοποίησης της δωρεάς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρότυπο σχέδιο σύμβασης, με το οποίο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ζητήματα εμπιστευτικότητας των σε αυτήν αναφερόμενων πληροφοριών και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Οι δωρεές του παρόντος άρθρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.