Νόμος 4150/13 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Δαπάνες προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δαπάνες μετακινήσεων του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2006 έως 31-12-2009 και δεν ενταλματοποιήθηκαν, μπορούν, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), να πληρωθούν μέχρι 31-12-2013, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οδοιπορικών εξόδων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προηγούμενων ετών.

 

2. Με διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παροχή και κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, των παρακλινικών εξετάσεων, των νοσηλειών, των θεραπειών των στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς του διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το χρόνο εκδόσεως του παρόντος νόμου.

 

3. Στην πάγια προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς δαπάνες της Πάγιας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κατά το διάστημα της υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αυτό, οι οποίες αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των εξόδων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω αυτής.

 

4.α. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από 01-01-2014 συστήνεται ειδικός φορέας Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων με πιστώσεις που μεταφέρονται από τους κωδικούς εξόδων του ειδικού φορέα Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και αφορούν σε καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες που πραγματοποιούνται στις έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων.

 

β. Από 01-01-2014 καταργείται ο ειδικός φορέας Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και οι σχετικές πιστώσεις μεταφέρονται στον ειδικό φορέα Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011), προστίθενται περιπτώσεις λ)στ', λ)ζ' και λ)η' ως ακολούθως:

 

{λ)στ. Αποδοχές και επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

λ)ζ. Δαπάνες μισθωμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

λ)η. Δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων που αφορούν στις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.