Νόμος 4155/13 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις του νόμου 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994) - Εθνικός Χρόνος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2231/1994 προστίθενται περιπτώσεις ι)η', ι)θ', κ' και κ)α' ως ακολούθως:

 

{ι)η. Ως Ιχνηλασιμότητα η αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων, η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε αποτέλεσμα μέτρησης ή η τιμή ενός προτύπου συνδέεται με αναφορά σε ένα υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και καταλήγει στο τελικό, ύψιστο επίπεδο μέτρησης του πρωτεύοντος προτύπου.

 

ι)θ. Ως Εθνικός Χρόνος το πρότυπο φυσικό μέγεθος του χρόνου, όπως αυτό παράγεται και τηρείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ως χρονική κλίμακα UTC (ΕΙΜ), η οποία αποτελεί την τοπική αναπαράσταση του Διεθνούς Συντονισμένου Χρόνου - UTC.

 

κ. Ως Ώρα Ελλάδος η απεικόνιση του Εθνικού Χρόνου με προσαύξηση δύο ακεραίων ωρών, σύμφωνα με τη ζώνη ώρας στην οποία υπάγεται η Ελλάδα. Σε περιόδους ισχύος της θερινής ώρας, η Ώρα Ελλάδος είναι ο Εθνικός Χρόνος προσαυξημένος κατά τρεις ακέραιες ώρες, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.

 

κ)α. Ως Χρονική σήμανση η σήμανση κάθε χρονικής αναφοράς, επικοινωνίας ή εμπορικής συναλλαγής που αναφέρεται στην Ώρα Ελλάδος.}

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε. Ανάπτυξη και διάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα μετρολογίας. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει σχετικούς κανονισμούς, κώδικες, κατευθυντήριες οδηγίες και έγγραφα κανόνων εφαρμογής.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2231/1994 προστίθεται εδάφιο ι)β' ως ακολούθως:

 

{ι)β. Πιστοποίηση χρήσης όρων Εθνικός Χρόνος και Ώρα Ελλάδος, όπως και κάθε παράγωγου σχετικού μεγέθους ή ακόμα και μεγέθους που εμπεριέχει την ίδια έννοια.}

 

4. Το εδάφιο ζ της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2231/1994 τροποποιείται ως εξής:

 

{ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων για κάθε φύσης έλεγχο, πιστοποιητικό ή υπηρεσία που παρέχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Για το λόγο αυτόν καταρτίζει Κατάλογο Υπηρεσιών και Τελών Διακρίβωσης που εγκρίνεται και επικαιροποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας για την ενημέρωση όλων.}

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης, που χορηγούνται για συγκεκριμένη συσκευή, διάταξη ή όργανο μέτρησης που υπόκειται σε διακρίβωση.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Στην παραπάνω αίτηση επισυνάπτεται δήλωση του αιτούντος περί αποδοχής των τελών διακρίβωσης και των όρων συνεργασίας. Η λήψη του αιτούμενου πιστοποιητικού προϋποθέτει την καταβολή των τελών διακρίβωσης.}

 

7. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2231/1994 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες χρονοχρέωσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούται να τηρεί, για το σύστημα χρονοχρέωσης που χρησιμοποιεί, ιχνηλασιμότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.}

 

8. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2231/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 7: Τήρηση και Διαχείριση Πιστοποιητικών

 

1. Τα Πιστοποιητικά που χορηγεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας αριθμούνται και καταχωρούνται σε αντίστοιχα Μητρώα των Εργαστηρίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας και τηρούνται με εμπιστευτικότητα. Στους ενδιαφερομένους χορηγούνται μόνο τα πρωτότυπα πιστοποιητικά διακρίβωσης. Τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από αυτοκόλλητη επισήμανση των στοιχείων διακρίβωσης, η οποία τίθεται εμφανώς στο διακριβωμένο όργανο, συσκευή ή διάταξη.

 

2. Για την επανέκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού διακρίβωσης απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 6.}

 

9. Το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε όποιον επιθέτει ή χρησιμοποιεί σε όργανα, προϊόντα ή στα περικαλύμματα τους ή στα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητας και διαφήμισης, αντικείμενα που δεν έχουν διακριβωθεί ή ελεγχθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ή από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΔ) εργαστήριο ή με οποιονδήποτε τρόπο αντιποιείται αρμοδιότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας ή αρμοδιότητες του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 του παρόντος αντίστοιχα, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ποσού από 5.000,00 έως 30.000,00 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης και το μέγεθος της ζημίας που προκαλείται. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του παραπάνω ποσού.

 

2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου προϊσταμένου οργάνου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας ή του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, αντίστοιχα, μετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Κάθε απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή / και τηλεομοιοτυπία (fax).

 

3. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.}

 

10. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1975/1942 (ΦΕΚ 295/Α/1942) τροποποιείται ως εξής:

 

{α) την σπουδή των ουρανίων σωμάτων και των πλανητών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.