Νόμος 4155/13 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Όργανο συμβιβασμού της Απόφασης 2009/750/ΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Επιτροπή Συμβιβασμού, που αποτελείται από:

 

α) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

 

β) Τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον αναπληρωτή του.

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα αυτής ορίζεται διετής.

 

3. Η Επιτροπή λειτουργεί ως όργανο συμβιβασμού για τη διευκόλυνση της μεσολάβησης μεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων στην Ελλάδα και παρόχων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ), οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις ή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σύναψης σύμβασης με τους εν λόγω φορείς χρέωσης διοδίων.

 

4. Η Επιτροπή παρεμβαίνει σε τυχόν διαφορά που αφορά συμβατικές σχέσεις ή διαπραγματεύσεις μεταξύ παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων και φορέων χρέωσης διοδίων μετά από αίτημα ενός εξ αυτών. Η Επιτροπή για την άσκηση του έργου της δηλώνει εντός 1 μηνός από τη λήψη του αιτήματος παρέμβασης, εάν έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεσολάβηση και διατυπώνει την γνώμη της σχετικά με τη διαφορά εντός 6 μηνών από τη λήψη του αιτήματος παρέμβασης. Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως εάν οι συμβατικοί όροι, που επιβάλλει ένας φορέας χρέωσης διοδίων σε διαφορετικούς παρόχους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων δεν εισάγουν διακρίσεις και αντανακλούν δικαίως τις δαπάνες και τους κινδύνους των συμβαλλόμενων μερών.

 

5. Η Επιτροπή για την επιτέλεση του έργου της μεταξύ άλλων:

 

α. συνεργάζεται με τα όργανα συμβιβασμού των λοιπών κρατών - μελών και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με το έργο τους, τις βασικές αρχές και τις πρακτικές τους,

 

β. εξουσιοδοτείται να ζητάει σχετικές πληροφορίες από τους φορείς χρέωσης διοδίων, τους παρόχους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων και τρίτους που δραστηριοποιούνται στην παροχή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων εντός της χώρας, και

 

γ. δικαιούται να ζητάει κάθε πληροφορία ή έγγραφο και την γνώμη των κατάλληλων προσώπων (υπαλλήλων ή άλλων), ειδικών επί των θεμάτων που ανακύπτουν, με όποιο τρόπο κρίνεται προσφορότερος κάθε φορά.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Συμβιβασμού, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.