Νόμος 4177/13 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

To άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Έλεγχοι οργάνων μέτρησης

 

1. Α) Όλα τα όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο υφίστανται υποχρεωτικά επαλήθευση πριν την πρώτη χρήση τους από κοινοποιημένο οργανισμό ή από τον κατασκευαστή, εφόσον αυτός διαθέτει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις Φ2-376/1993 (ΦΕΚ 284/Β/1993) και Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως ισχύουν, για τον έλεγχο της τεκμηρίωσης, της σήμανσης και εν γένει της κατά νόμο λειτουργίας τους.

 

Β) Για την ως ανωτέρω επαλήθευση, εφόσον διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό, εισπράττονται τέλη, το ύψος των οποίων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα τέλη βαρύνουν τους κατασκευαστές ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή τους εισαγωγείς ή τους διανομείς και κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον κωδικό εσόδου ΚΑΕ 3422 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Λογαριασμός Μέτρων και Σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Γ) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά την ως ανωτέρω επαλήθευση ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

2. Α) Όλα τα όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο υφίστανται υποχρεωτικά μία φορά κατ' έτος περιοδικό έλεγχο που διενεργείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας για τον επανέλεγχο της τεκμηρίωσης, της σήμανσης και εν γένει της κατά νόμο λειτουργίας τους. Ο περιοδικός έλεγχος συντονίζεται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Β) Για τον περιοδικό έλεγχο εισπράττονται τέλη, το ύψος των οποίων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα τέλη περιοδικού ελέγχου βαρύνουν τους χρήστες των οργάνων μέτρησης και τα έσοδα από τα τέλη κατατίθενται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου κάθε μήνα στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον κωδικό εσόδου ΚΑΕ 3422 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Λογαριασμός Μέτρων και Σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Γ) Από τα έσοδα των τελών του περιοδικού ελέγχου του προηγούμενου έτους:

 

α) ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και

 

β) ποσοστό 50% εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον κωδικό ΚΑΕ 5291 Δαπάνες καταργηθέντων με το νόμο 3697/2008 ειδικών λογαριασμών, από το οποίο:

 

i. ποσοστό 50% διατίθεται στη Διεύθυνση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για:

 

α. την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοιπού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για μετρολογικούς ελέγχους,

 

β. για την πληρωμή των συνδρομών της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς μετρολογικούς οργανισμούς,

 

γ. για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του προσωπικού της διεύθυνσης,

 

δ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονικών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης,

 

ε. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμμετοχής του προσωπικού της Διεύθυνσης σε σεμινάρια, συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία,

 

στ. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης για τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων και

 

ii. ποσοστό 50% διατίθεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας για:

 

α. την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοιπού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για μετρολογικούς ελέγχους,

 

β. για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τη μετρολογία,

 

γ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονικών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν τη μετρολογία,

 

δ. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμμετοχής του προσωπικού της υπηρεσίας σε σεμινάρια, συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία,

 

ε. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της υπηρεσίας για τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων.

 

Δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, κατανέμονται και διατίθενται στις Υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας τα σχετικά ποσά που αφορούν το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την περίπτωση β)ii) της ως άνω παραγράφου Γ'. Για την κατανομή των ως άνω ποσών προηγείται λογιστικός έλεγχος και διασταύρωση των σχετικών παραστατικών και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Ε) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τον περιοδικό έλεγχο ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

3. Όλα τα όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο, πέραν της επαλήθευσης πριν την πρώτη χρήση και του περιοδικού ελέγχου, υπόκεινται και σε έκτακτους ελέγχους από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας, σε χρόνο που κρίνεται αναγκαίος από τις υπηρεσίες, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας. Κατά τους έκτακτους ελέγχους εξετάζεται η τεκμηρίωση, η σήμανση και εν γένει η κατά νόμο λειτουργία των οργάνων μέτρησης και δεν εισπράττονται τέλη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.