Νόμος 4233/14 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1943/1991


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 87 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ειδικά, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επιτρέπεται να συμμετέχει από κοινού με την Επαγγελματική - Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) και με φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς:

 

α) τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τιμολογίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τεχνικών εργασιών, υλικών, συσκευών και συστημάτων, καθώς και τη συγκέντρωση και διαπίστωση τιμών της αγοράς,

 

β) τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών με τη παραγωγή,

 

γ) την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, οργάνωσης, μηχανισμών πρόληψης ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών,

 

δ) τη λειτουργία και την αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας,

 

ε) την πιστοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων, εγκαταστάσεων και κατασκευών συναφών με την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και βιομηχανική δραστηριότητα και

 

στ) την τήρηση Μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων συναφών δραστηριοτήτων.

 

Τα προαναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους που ασκείται από τον εποπτεύοντα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Υπουργό.

 

Με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι συναφείς αρμοδιότητες άλλων φορέων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.