Νόμος 4251/14 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κατόχους Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 89 παράγραφος 1, στην περίπτωση κατόχου Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρησιμοποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 122, επιτρέπεται ο συνυπολογισμός σωρευτικά περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχουΜπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

 

β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 

2. Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 89 παράγραφος 3, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α' του παρόντος άρθρου εάν είναι μικρότερες από δώδεκα συναπτούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α' του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 122.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 93 παράγραφος 1 στοιχείο γ', παρατείνεται σε 24 διαδοχικούς μήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται σε κάτοχο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και στα μέλη της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

4. Οι παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ που θεσπίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

5. Τα άρθρα 119 στοιχείο στ' και 120 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους κατόχους άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος με την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

6. Στους κατόχους Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χορηγείται άδεια διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α' του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1030/2002 του Συμβουλίου. Στο σημείο Παρατηρήσεις της άδειας διαμονής, αναγράφεται Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.