Νόμος 4251/14 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετακινείται από το πρώτο κράτος - μέλος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122, και όταν η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος - μέλος, επιτρέπεται στα μέλη της οικογένειάς του, να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του.

 

2. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας ή ο συντηρών τα πρόσωπα αυτά, κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό τους στη χώρα αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής μέλους οικογένειας.

 

3. Στα μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας τα οποία κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, και εφόσον προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5, χορηγείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένουν στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

 

4. Για την άσκηση του δικαιώματος της οικογενειακής επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, οι οποίοι δεν προέρχονται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας. Κατά την εξέταση της αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους και μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Το ύψος και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους επαρκείς πόρους καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 136.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

5. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας που υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας διαμονής στο πρώτο κράτος - μέλος ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών, καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν απαιτείται,

 

β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαμείνει ως μέλη οικογένειας κατόχου Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο κράτος - μέλος,

 

γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ότι ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει ανάλογη ασφάλιση για αυτούς.

 

6. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 120 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

 

7. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος - μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 120.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.