Νόμος 4251/14 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονή σε φοιτητές α', β' και γ' κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, τα οποία προσφέρουν προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, δύνανται να συνάπτουν τριμερείς συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εδρεύει το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους και εισέρχονται στην Ελλάδα με εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές, υπό τους εξής όρους:

 

α) Η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ' ελάχιστον:

 

α)α) τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου,

α)β) ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου και

α)γ) τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου,

 

β) πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων.

 

Η σύμβαση της παρούσας παραγράφου δύναται να αφορά το σύνολο ή μέρος των προγραμμάτων σπουδών του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τα οποία κάνουν δεκτούς, ως φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών.

 

2. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατά τόπο αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκπροσωπείται από τον Συντονιστή της, και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

 

3. Στις συμβάσεις της παραγράφου 1, ορίζονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) ο αριθμός των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών,

 

β) ο τίτλος και η απόφαση ίδρυσης κάθε προγράμματος σπουδών,

 

γ) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά πρόγραμμα σπουδών και ακαδημαϊκό έτος,

 

δ) η υπηρεσία του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την προετοιμασία του πλήρους φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής λόγω σπουδών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,

 

ε) οι ειδικοί λόγοι οι οποίοι συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης και η δυνατότητα ανανέωσης της, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

 

4. Η αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής του παρόντος υποβάλλεται, με μέριμνα του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος προς την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136.

 

5. Η άδεια διαμονής του παρόντος χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το αργότερο εντός προθεσμίας 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων βιομετρικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του νόμου 4018/2011.

 

6. Η άδεια διαμονής του παρόντος έχει ισχύ ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας. Εφόσον υφίσταται ανάγκη ανανέωσης για την ολοκλήρωση των σπουδών του πολίτη τρίτης χώρας, η άδεια διαμονής δύναται να ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 στο πλαίσιο της ταχύρρυθμης διαδικασίας του παρόντος άρθρου. Η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 προς την αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης βαρύνει το οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

 

7. Μετά τη σύναψη της σύμβασης της παραγράφου 1, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, τις ελληνικές προξενικές αρχές τρίτων χωρών από τις οποίες επιθυμούν να εισέλθουν πολίτες προκειμένου να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, για την ισχύουσα σύμβαση και τους όρους διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών.

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθμίζονται τυχόν θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης για τη διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν σε προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.