Νόμος 4277/14 - Άρθρο p10

Παράρτημα X


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 21, Παράγραφος 4

 

Οι προβλεπόμενες Υποδομές, με βάση τον περιφερειακού σχεδιασμό διαχείρισης, στερεών αποβλήτων είναι:

 

α) Δημιουργία 3 Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), στην 1η Διαχειριστική Ενότητα Αττικής.

β) Δημιουργία των απαραίτητων χώρων διάθεσης αποβλήτων στην 2η Διαχειριστική Ενότητα Αττικής (νήσοι Κύθηρα και Αντικύθηρα).

γ) Αποκατάσταση όλων των ανέλεγκτων χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων.

δ) Δημιουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

ε) Δημιουργία δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και τοπικών σταθμών μεταφόρτωσης που θα καλύπτουν όλη την Αττική.

στ) Δημιουργία διαλυτηρίων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

ζ) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης / επεξεργασίας / ανακύκλωσης

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

η) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης/επεξεργασίας ανακύκλωσης παλαιών ελαστικών οχημάτων.

θ) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης / επεξεργασίας / ανακύκλωσης συσσωρευτών.

ι) Δημιουργία εγκαταστάσεων αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

ι)α) Δημιουργία δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας / ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε χώρους που εγκρίνονται ως κατάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή σε χώρους ανενεργών ή και ενεργών λατομείων.

ι)β) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης / επεξεργασίας / ανακύκλωσης άλλων προϊόντων του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως εκάστοτε προσαρμόζεται και ισχύει.

ι)γ) Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων

ι)δ) Δημιουργία δικτύου δημοτικών σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων,

ι)ε) Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής αδρανών υλικών.

ι)στ) Δημιουργία οργανωμένου υποδοχέα διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανία.

 

Άρθρο 21, Παράγραφος 5

 

Προωθούνται δράσεις για:

 

α) Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες ουσίες.

 

β) Χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πόρου μέσω της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών ή / και ενέργειας από αυτά. Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων. Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο επίπεδο των δήμων, βασισμένη στο τρίπτυχο επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση - κομποστοποίηση γ) επανάχρηση και στην εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής σε διακριτούς κάδους, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή διαλογή στην πηγή. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τους στόχους μείωσης των αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.