Νόμος 4277/14 - Άρθρο p2

Παράρτημα IΙ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 12, Παράγραφος 5

 

Κατευθύνσεις σχεδιασμού χρήσεως γης στον αστικό χώρο

 

1. Στις Περιοχές Κατοικίας του άρθρου 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και του άρθρου 16 του νόμου 4269/2014 επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση από κεντρικές χρήσεις τοπικής εμβέλειας, ή τοπικά κέντρα και χώρους κοινωνικής υποδομής, για να αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις. Για τον καθορισμό των τοπικών κέντρων λαμβάνεται υπόψη η εξυπηρέτηση από δημόσια συγκοινωνία.

 

Στις περιοχές Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) του άρθρου 17 του νόμου 4269/2014, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους, ως περιοχών κατοικίας, με την υπερβολική ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών που χωροθετούνται σε οριοθετημένα Πολεοδομικά Κέντρα.

 

2. Στα Πολεοδομικά Κέντρα (ΠΚ) επιδιώκεται η χωροθέτηση μικτών χρήσεων, για να εξασφαλιστεί πολυλειτουργικότητα, τόνωση της κατοικίας, εμπλουτισμός τεχνική, κοινωνική υποδομή και ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και ισορροπία μεταξύ χρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού, εμπορικού χαρακτήρα. Για την ενίσχυση των κέντρων των Δήμων, τη στήριξη της δυναμικότητας και ζωτικότητάς τους λαμβάνονται ειδικά μέτρα, όπως η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και του πρασίνου, καθώς και η αποθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών στις γραμμικές συγκεντρώσεις κατά μήκος οδικών αξόνων.

 

3. Κατευθύνσεις πολιτικής και εργαλεία ανά κατηγορία περιοχών:

 

α) Ζώνες συγκέντρωσης εντατικών αναπτυξιακών οικονομικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν λιμενικές ζώνες, περιοχές υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, κλάδων που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μεταφορές, περιοχές διέλευσης δικτύων υποδομής και εν γένει περιοχές εντατικών αναπτυξιακών χρήσεων, η χωροθέτηση των οποίων είναι αναγκαία σε παράκτια ζώνη, με εξαίρεση τα τμήματα αυτών υπό αναδιάρθρωση, που εμπίπτουν ως προς τον σχεδιασμό στις άλλες κατηγορίες.

 

Τόνωση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων με παράλληλη λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον.
Μεγιστοποίηση των κοινωνικό-οικονομικών θετικών επιδράσεων από ανάπτυξη των παράκτιων δραστηριοτήτων, στην ευρύτερη περιοχή, όπως τόνωση δυναμικής τοπικού παραγωγικού ιστού, επιχειρηματικότητας απασχόλησης.
Οργάνωση, ανάπλαση των περιοχών με πολεοδομικά εργαλεία για περιορισμό της όχλησης προς τις παρακείμενες λειτουργίες και δραστηριότητες, όπως πολεοδόμηση, θεσμοθέτηση ζωνών προσβάσεων στην ακτή, περιορισμός της αποκλειστικότητας στην χρήση του αιγιαλού στο απολύτως αναγκαίο για λόγους μεταφόρτωσης, έλεγχος της πυκνότητας χρήσης και δόμησης, διασφάλιση αισθητικής των κατασκευών και των ακάλυπτων χώρων, φυτεύσεις.
Περιβαλλοντική αποκατάσταση εδαφών, με βάση την αρχή περιβαλλοντικής ευθύνης, πριν την αποχώρηση των δραστηριοτήτων, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτών.
Εφαρμογή ήπιων τεχνικών για τα λιμενικά έργα, σε συνάρτηση με την θαλάσσια δυναμική.
Προσφορά γης, για τη μετεγκατάσταση μονάδων στις οποίες είναι τεκμηριωμένα απαραίτητη η παράκτια χωροθέτηση και οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν από τον αστικό ιστό ή από περιοχές αναπλάσεων.

 

β) Πόλοι σημειακής ανάπτυξης τουριστικής υποδομής και αναψυχής που περιλαμβάνουν πυρήνες τουριστικής υποδομής και άλλων συμβατών με την ακτή χρήσεων υπερτοπικής αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού που είναι δυνατόν να χωροθετούνται και σε περιοχές της κατηγορίας γ.

 

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων μαρίνων, με έλεγχο των τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης μετά από εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής.
Προστασία των υφιστάμενων μικρών αλιευτικών καταφυγίων από τουριστικές πιέσεις και εξειδικευμένη χωροθέτηση νέων, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν αποκλειστικά επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα.
Οργάνωση των περιοχών συγκέντρωσης ξενοδοχειακών μονάδων με πολεοδομικά εργαλεία και έλεγχο των τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης, μετά από εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος αστικού ή φυσικού χώρου. Προσανατολισμός της ανάπτυξης νέων μονάδων μόνο σε οργανωμένες ζώνες προς πολεοδόμηση, που υποδεικνύονται από προεδρικά διατάγματα εξειδίκευσης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών - Αττικής ή τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.
Διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως στις ξενοδοχειακές μονάδες και τις ακτές κολύμβησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ανακαίνισή τους με απομάκρυνση πρόσθετων χρήσεων και κατασκευών που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και υποβαθμίζουν την ποιότητα της παράκτιας τουριστικής υποδομής.
Επανάχρηση μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας του παράκτιου χώρου ως χωρικού κεφαλαίου της Αττικής και ένταξης του στο τουριστικό προϊόν.
Θαλάσσια διασύνδεση των παράκτιων ιστορικών, πολιτισμικών και αρχαιολογικών μνημείων, καθώς και των σύγχρονων λιμενικών υποδομών.
Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της ακόλουθης κατηγορίας (γ) ως προς την πρόσβαση του κοινού και τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της ζώνης αιγιαλού και παραλίας.

 

γ) Ζώνες ήπιας αναψυχής τουρισμού και παραθερισμού που περιλαμβάνουν περιοχές κύριας και παραθεριστικής κατοικίας, με περιβάλλουσες ζώνες αστικού πρασίνου, ακτές κολύμβησης, αστικές παράκτιες ζώνες με τάσεις αποβιομηχάνισης ή ζώνες απελευθερούμενες από λιμενικές δραστηριότητες.

 

Διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της κρίσιμης παράκτιας ζώνης για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες ομάδες χρηστών.
Ανάπτυξη τμημάτων της ως πόλων ήπιας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με ανάπλαση, αναβάθμιση, συμπλήρωση, εξυγίανση των ήδη υπαρχουσών δραστηριοτήτων, χωρίς αλλοίωση του φυσικού χαρακτήρα του παράκτιου δημόσιου χώρου και χωρίς προσθήκη νέων εγκαταστάσεων στις ήδη διαμορφωμένες.
Αύξηση της προσπελασιμότητας, βελτίωση ή εξασφάλιση κάθετων προσβάσεων σύνδεσης με τον αστικό ιστό και πριμοδότηση μετακινήσεων με θαλάσσια μαζική συγκοινωνία, όπου αυτό είναι εφικτό. Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση με την οργάνωση προσελεύσεων με δημόσια συγκοινωνία, αποθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου IX με πρόβλεψη χώρων στάθμευσης σε απόσταση από την ακτή και ειδική τιμολογιακή πολιτική.
Εξασφάλιση της συνέχειας της ζώνης του Θαλάσσιου Μετώπου και αποτροπή της επέκτασης της οικιστικής χρήσης με φυσικό εμπόδια και διαμορφώσεις και κατάλληλη θεσμοθέτηση μέσω των Πολεοδομικών Μελετών Μετατροπή των οδικών αξόνων ταχείας διέλευσης, οι οποίοι αναπτύσσονται μεταξύ ακτής και αστικού ιστού, σε Αστικές Λεωφόρους, με μέτρα διευκόλυνσης των διαβάσεων των πεζών, όπως πράσινο κύμα για τη διάβαση πεζών, διαπλάτυνση στη νησίδα για στάση ποδηλάτων, διαμορφώσεις και μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων. Επιλεκτική κατασκευή έργων ανισόπεδων πεζοδιαβάσεων, μόνο όταν δεν είναι εφικτή η ανωτέρω αντιμετώπιση.
Ανάλογη λειτουργική μετατροπή σε πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας των παράλληλων με την ακτή οδών με κατά προτεραιότητα διάνοιξη εξωτερικών, περιμετρικών του σχεδίου, δρόμων, ή λήψη άλλων μέτρων που θα αποφορτίσουν την οδική χρήση της παραλιακής οδού.
Περιορισμό της πολεοδόμησης σε επίπεδο «οικιστικού συνεχούς» με την παρεμβολή ευρέων ζωνών πρασίνου και τη διασύνδεση τους με το δίκτυο πρασίνου του αστικού ιστού της εκάστοτε ενδοχώρας. Παράλληλος έλεγχος της ανάπτυξης στην περιβάλλουσα ζώνη με προστασία του φυσικού τοπίου και απαγόρευση πολεοδόμησης περιοχών μεγάλων κλίσεων. Προώθηση οργανωμένων μορφών πολεοδόμησης στις εκτάσεις των οποίων δεν έχει ακόμα εγκριθεί η ΠΜΕ με αποτροπή της κατάτμησης.
Απομάκρυνση ασύμβατων με την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και αποσυμφόρησή της από εντατικές - αποκλειστικές χρήσεις. Μετεγκατάσταση των νομίμως υφιστάμενων εξ αυτών στο εσωτερικό της έκτασης, με πολεοδομικά εργαλεία, για να αποδεσμεύεται η έκταση εγγύτερα στην ακτή.
Οργάνωση των τουριστικών υποδομών, όπως μαρίνων και ξενοδοχείων, λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης για το περιβάλλον και τον προσκείμενο αστικό ιστό.
Εφαρμογή ήπιων τεχνικών για τα λιμενικά έργα, σε συνάρτηση με τη θαλάσσια δυναμική.
Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αισθητικής αστικού περιβάλλοντος και τοπίου, με έλεγχο των κατασκευών και της ηχορύπανσης στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, τήρηση ειδικών προδιαγραφών για τη φύτευση, διατήρηση και ανάδειξη μνημείων νεότερης αρχιτεκτονικής.
Επανάχρηση μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας ως χωρικού κεφαλαίου της Αττικής.

 

δ) Ζώνες προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, σε ακτίνα 2 km από την ακτογραμμή, εκβολές ρεμάτων και υγροβιότοπους, δασικές εκτάσεις, βραχώδεις παράκτιους φυσικούς σχηματισμούς, εκτάσεις γεωργικής γης και λοιπούς αστικού και περιαστικούς ελεύθερους χώρους, όπως άλση, πάρκα πλατείες.

 

Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των χερσαίων μεταβατικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της παράκτιας ζώνης και ολοκληρωμένη διαχείριση τους, ως ενιαίου μετώπου εξασφάλισης της απαιτούμενης ισορροπίας σε μακροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης.
Θεσμοθέτηση παράκτιων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, εντός των οποίων απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση και οχληρές δραστηριότητες.
Ανάδειξη, αποκατάσταση, επαναφορά φυσικών λειτουργιών και προστασία των ρεμάτων που εκβάλουν στο παράκτιο μέτωπο, με παράλληλη αποτροπή περαιτέρω ρύπανσης.
Προώθηση προγράμματος διαχείρισης των περιοχών προστασίας με εκπόνηση των σχετικών μελετών και την έκδοση των απαραίτητων διατάξεων που θα εξασφαλίζουν τη σύνθεση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση, τους κανονισμούς λειτουργίας, τα σχέδια διαχείρισης και κατά το δυνατόν, αυτοτέλειά τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.