Νόμος 4280/14 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1421/1984


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1421/1984 (ΦΕΚ 27/Α/1984) διαγράφεται η λέξη υπηρεσίες και προστίθεται η φράση και δασικές υπηρεσίες.

 

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1421/1984 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται και η εισαγωγή για τις ίδιες υπηρεσίες και λοιπών αποτρεπτικών μέσων, ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές ή και τη διαχείριση φαινομένων υπερπληθυσμού ειδών της άγριας πανίδας.}

 

3. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1421/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Άδεια κατοχής και χρήσης

 

1. Η κατοχή και η χρήση των όπλων και λοιπών μέσων του άρθρου 1 επιτρέπεται σε υπαλλήλους των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών, καθώς και σε δασικούς υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

 

Η κατά τα ανωτέρω άδεια χορηγείται από τις οικείες αστυνομικές αρχές σε τακτικούς υπαλλήλους των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών ή σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των ανωτέρω υπηρεσιών. Για τη χορήγησή της ισχύουν οι προϋποθέσεις του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) και της υπ' αριθμόν 3009/2/23Α/1994 υπουργικής απόφασης Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του νόμου 2168/1993 και 456/1976 αδειών (ΦΕΚ 696/Β/1994), ως ισχύει.

 

2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 παράγραφος Ι υποπαράγραφος 7 της υπ' αριθμόν 3009/2/23Α/1994 υπουργικής απόφασης, από τις κτηνιατρικές ή δασικές υπηρεσίες προς τις οικείες αστυνομικές αρχές, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων κτηνιατρικών ή δασικών υπηρεσιών προς τις οικείες αστυνομικές αρχές. Στην αίτηση περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία ταυτότητας των υπαλλήλων για τους οποίους ζητείται να χορηγηθούν οι άδειες, καθώς και αντίγραφα του ποινικού τους μητρώου.

 

3. Οι προαναφερόμενες άδειες παρέχουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να φέρουν και να χρησιμοποιούν τα όπλα του άρθρου 1 μόνο κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Η χρήση των όπλων αυτών από δασικούς υπαλλήλους γίνεται μόνο με την παρουσία και την συνδρομή κτηνιάτρου.

 

4. Με άδεια των οικείων αστυνομικών αρχών που χορηγείται με την ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση αποτρεπτικών μέσων, ιδίως κροτίδων κρότου λάμψης, και συσκευών εκτόξευσης αυτών, μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές.}

 

4. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1421/1984 (ΦΕΚ 27/Α/1984) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 3: Φύλαξη όπλων και μέσων

 

1. Τα ειδικά όπλα και τα λοιπά είδη και αποτρεπτικά μέσα της παραγράφου 1 φυλάσσονται στα καταστήματα των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, που έχουν κατανεμηθεί, εντός φοριαμών ή ερμαρίων ασφαλείας με ευθύνη των προϊσταμένων και των υπαλλήλων στους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια κατοχής και χρήσης, κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή, ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση σε αυτά τρίτων, καθώς και των υπολοίπων υπαλλήλων των υπηρεσιών, στους οποίους και απαγορεύεται η χρήση αυτών.

 

2. Στις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου τηρείται ειδικό βιβλίο το οποίο θεωρείται κατά σελίδα από τον προϊστάμενό τους, καθώς και την αρμόδια αστυνομική αρχή, στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των όπλων και του λοιπού αποτρεπτικού εξοπλισμού και μέσων του άρθρου 1 και 2.

 

3. Με αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής, αντίστοιχα, καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του βιβλίου της προηγούμενης παραγράφου.}

 

5. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1421/1984 (ΦΕΚ 27/Α/1984) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 5: Τελικές διατάξεις

 

Για τα όπλα και τα λοιπά είδη και μέσα του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2168/1993 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.