Νόμος 4325/15 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) το εδάφιο Τα Γραφεία Συντονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.}

 

2. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015):

 

Διαγράφονται οι περιπτώσεις:

 

{Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών εξυπηρετεί και τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, ενώ αναριθμείται η περίπτωση ε' σε γ'.}

 

3. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από τον φορέα προέλευσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται κύριος διατάκτης των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.}

 

4. Μετά το άρθρο 17 του Δεύτερου Κεφαλαίου του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως:

 

{Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και προσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην αναφερόμενη στον παρόντα νόμο Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30, εκ των οποίων ο αριθμός των ειδικών συμβούλων και συνεργατών που προσλαμβάνονται κατά εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος 63/2005, όπως ισχύει, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.