Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 118

Άρθρο 118: Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου 3867/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας είναι επταμελές: Μέλη του Συμβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ή, σε περίπτωση μη ορισμού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καθ' ύλην αρμόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Πρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ή, εάν δεν έχει οριστεί, από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας μπορεί να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, διοικητές, πρόεδροι ή διευθύνοντες σύμβουλοι πιστωτικών ιδρυμάτων, ειδικοί εμπειρογνώμονες, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου η γνώμη κατά την κρίση του προέδρου θα υποβοηθούσε το έργο του Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας προσκαλούνται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όταν η συζήτηση αφορά πιστωτικά ιδρύματα, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει το Ταμείο. Η αρχή εξυγίανσης προσκαλείται υποχρεωτικά για θέματα εξυγίανσης και μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπροσωπούμενη από άλλο πρόσωπο, πέραν των οριζομένων που εκπροσωπούν την αντίστοιχη αρχή εποπτείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.