Νόμος 4337/15 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση β' ως εξής και αναριθμούνται οι επόμενες:

 

{(β) Όλοι οι Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Εταιρειών Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.}

 

2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει, η φράση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου αντικαθίσταται από τη φράση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

4. Στην περίπτωση ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του νόμου 4001/2011 όπως ισχύει, στην αρχή της πρότασης προστίθεται η φράση Για την τιμολόγηση της Δραστηριότητας της Διανομής.

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 80 του νόμου 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής ή/και ο Κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής ελέγχεται από Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία ελέγχει μέσω της συμμετοχής της σε δίκτυα διανομής αθροιστικά την εξυπηρέτηση λιγότερων από 100.000 συνδεδεμένων Πελατών.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Γ' της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του νόμου 4336/2015 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Εντός 1 μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολόγησης για κάθε Δίκτυο Διανομής, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του νόμου 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι Εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για τη δραστηριότητα της Διανομής που παρέχουν στους Χρήστες, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του νόμου 4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.