Νόμος 4351/15 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς αυτών που υλοποιούν την πράξη Σύσταση και Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και συγχρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία των υφιστάμενων στο πλαίσιο της πράξης αυτής δομών μετά τη λήξη της συγχρηματοδοτούμενης περιόδου και έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 31-01-2016, με απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του αντίστοιχου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου περί νομικού προσώπου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην οποία πρέπει να διαλαμβάνεται ειδικώς περί της πρόβλεψης των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

 

β) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στις υπηρεσίες της προηγούμενης περίπτωσης προσωπικού παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των πράξεων ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για την μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31-01-2016. Οι συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

 

γ) Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου, σύμφωνα με την περίπτωση β' προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας των αντίστοιχων δομών από τη λήξη της συγχρηματοδοτούμενης περιόδου μέχρι την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, εφόσον αποφασιστεί η συνέχισή τους, σύμφωνα με την περίπτωση α' και πάντως όχι πέραν της 31-01-2016 θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

2. Μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

3. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-11-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.