Νόμος 4384/16 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Συγχώνευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύο (2) ή περισσότεροι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είτε με την απορρόφηση ενός ή περισσότερων υφιστάμενων Αγροτικών Συνεταιρισμών από άλλον ο οποίος ήδη λειτουργεί.

 

2. Η συγχώνευση πραγματοποιείται, εφόσον ο Αγροτικός Συνεταιρισμός που προέρχεται από τη συγχώνευση έχει θετική οικονομική θέση.

 

3. Για τη συγχώνευση με τη σύσταση νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού απαιτείται:

 

α) Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που καταρτίζουν εγγράφως τα διοικητικά συμβούλια των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύονται.

 

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)α) Την επωνυμία, την καταστατική έδρα των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύονται, τον αριθμό καταχώρισης των καταστατικών τους και των τροποποιήσεων αυτών στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και τον αριθμό εγγραφής τους στο μητρώο του άρθρου 19, καθώς και την επωνυμία και την έδρα που προτείνεται για τον νέο ΑΣ που προέρχεται από τη συγχώνευση.

 

β)β) Τον τρόπο κατανομής των συνεταιρικών μερίδων και την αξία της συνεταιρικής μερίδας του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

γ)γ) Τους ενδεχόμενους ειδικούς όρους ή πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις υποχρεωτικές και προαιρετικές μερίδες.

 

δ)δ) Την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύονται θεωρούνται λογιστικά τελούμενες για λογαριασμό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

ε)ε) Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας, στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών φυσικών προσώπων των συγχωνευόμενων Αγροτικών Συνεταιρισμών υπερβαίνει τα 500 μέλη, οπότε μπορεί η κοινή γενική συνέλευση των μελών των συγχωνευόμενων Αγροτικών Συνεταιρισμών να είναι αντιπροσωπευτική, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 12.

 

στ)στ) Την τήρηση κατ' ελάχιστον των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύονται.

 

β) Απόφαση των γενικών συνελεύσεων καθενός από τους προς συγχώνευση Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Η απόφαση αυτή αφορά στην έγκρισης της συγχώνευσης και του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης. Μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορεί να αποχωρήσουν, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

 

γ) Δημοσίευση περίληψης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σε 1 ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των υπό συγχώνευση Αγροτικών Συνεταιρισμών, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και στους ιστοτόπους τους, εφόσον διαθέτουν, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της γενικής συνέλευσης.

 

δ) Σύγκληση των μελών των υπό συγχώνευση Αγροτικών Συνεταιρισμών, μετά από πρόσκληση των διοικητικών συμβουλίων τους, σε κοινή γενική συνέλευση, η οποία εγκρίνει το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού. Η ίδια γενική συνέλευση εκλέγει το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού που προκύπτει από τη συγχώνευση. Με κοινή αίτηση των υπό συγχώνευση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η απόφαση της παρούσας περίπτωσης αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή για την καταχώρισή της στο μητρώο.

 

ε) Υποβολή του καταστατικού του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, στο Ειρηνοδικείο της έδρας του, για καταχώρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

στ) Καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, με μνεία του αριθμού της πράξης του Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθρο 4. Ο Ειρηνοδίκης, προκειμένου να διατάξει την καταχώριση του καταστατικού, ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

4. Από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν αποτελούν περιουσία του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύονται στον νέο Αγροτικό Συνεταιρισμό γίνεται, σύμφωνα με την τρέχουσα λογιστική τους αξία. Για τα ακίνητα ισχύουν κάθε φορά οι υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες ή οι τιμές εκκίνησης, όπου δεν υφίσταται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού.

 

5. Η πράξη του Ειρηνοδίκη περί καταχώρισης του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 4, αποτελεί τίτλο μεταγραφής για τα ακίνητα που περιέρχονται στον νέο Αγροτικό Συνεταιρισμό.

 

6. Ο νέος Αγροτικός Συνεταιρισμός υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την ημέρα που συντελείται η συγχώνευση, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύθηκαν, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τους, τις οποίες και συνεχίζει χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

7. Τα μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύθηκαν είναι αυτοδικαίως μέλη του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

8. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, σχηματίζεται από το σύνολο της αξίας των συνεταιρικών μερίδων των μελών των Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγχωνεύονται. Αφαιρείται η τυχόν επιστροφή της αξίας των μερίδων των μελών, τα οποία αποχωρούν κατά τους όρους του καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού στον οποίο συμμετέχουν. Αν οι συνεταιρικές αυτές μερίδες είναι άνισες, η κοινή γενική συνέλευση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3, με απόφασή της, ορίζει τον τρόπο προσαρμογής των μερίδων που υπολείπονται της αξίας της συνεταιρικής μερίδας του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

9. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που συγχωνεύθηκαν παύουν να υφίστανται από τη συντέλεση της συγχώνευσης.

 

10. Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού σε γενική συνέλευση, εντός 1 μηνός, για την εκλογή του νέου διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου.

 

11. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το νέο νομικό πρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού εγγράφεται στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 20.

 

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για την περίπτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση.

 

13. Οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), εφαρμόζονται συμπληρωματικά για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο. Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που ρυθμίζουν θέματα του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.