Νόμος 4399/16 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Λειτουργική Υποστήριξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην Επιστημονική Επιτροπή και συνδράμει στην προετοιμασία των προτάσεων και εκθέσεων αρμοδιότητάς της.

 

2. Η διοικητική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συμβουλίου ανατίθεται στην Μονάδα Συντονισμού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (άρθρο 7Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014)).

 

3. Η Μονάδα Συντονισμού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού έχει, επιπλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 7Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014), τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρακτικά των συναντήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης και μεριμνώντας για τον επικοινωνιακό συντονισμό τόσο μεταξύ των μελών κάθε επιπέδου λειτουργίας του Συμβουλίου, όσο και το συντονισμό μεταξύ της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης,

 

β) υποβοηθά διοικητικά το Αναπτυξιακό Συμβούλιο στην επιτέλεση του έργου του. Για το σκοπό αυτόν επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης,

 

γ) συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν ζητήματα ανάπτυξης, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων και ενημερώνει τακτικά τα μέλη του Αναπτυξιακού Συμβουλίου,

 

δ) χειρίζεται την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θεσπίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων του Αναπτυξιακού Συμβουλίου. Με τον κανονισμό αυτό μπορούν να συστήνονται υποεπιτροπές, με σκοπό την επεξεργασία και διαβούλευση ειδικών ζητημάτων.

 

5. Οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου κάθε πληροφορία ή στοιχείο που τους ζητείται, εφόσον η ενέργεια αυτή δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Αν το θέμα καλύπτεται από κρατικό απόρρητο, για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής οφείλουν εχεμύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή με αφορμή των καθηκόντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τρίτοι που συντρέχουν στο έργο της Επιστημονικής Επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.