Νόμος 4409/16 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιδίως το αντάλλαγμα υπογραφής της σύμβασης (signature bonus), το αντάλλαγμα παραγωγής (production bonus) και η ετήσια ανά στρέμμα αποζημίωση (surface fees), που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, οι οποίες υπογράφονται από την ίδια ή το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 152 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της μπορεί να αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό μέχρι 10 ατόμων, από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), μετά από δημόσια πρόσκληση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Στην πρόσκληση αυτή καθορίζονται, κατ' ελάχιστο, ο αριθμός, τα απαιτούμενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση Προσωπικού. Η επιλογή των αποσπώμενων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

 

Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 3 επιπλέον έτη.

 

Το Προσωπικό που αποσπάται στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων λαμβάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, οι οποίες βαρύνουν τους φορείς προέλευσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει διαδικασίες απόσπασης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.