Νόμος 4414/16 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που προκύπτει στη βάση της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μηχανισμοί της Χονδρεμπορικής Αγοράς για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Για τους σταθμούς Ελεγχόμενης Παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, η Ειδική Τιμή Αγοράς υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία μέση τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού.

 

Ειδικά κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι και τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο Ενέργεια, του Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), η Ειδική Τιμή Αγοράς ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μπορεί να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και το ωριαίο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον υπολογισμό της Ειδικής Τιμής Αγοράς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού που προκύπτει κατά τη μηνιαία εκκαθάριση των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης στη βάση της Τιμής Αναφοράς, της Ειδικής Τιμής Αγοράς, της Διαφορικής Προσαύξησης, της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, και οι διαδικασίες καταβολής της Διαφορικής Προσαύξησης και της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Ο υπολογισμός της Ειδικής Τιμής Αγοράς διενεργείται μηνιαίως από τη Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εκδίδει και τα αντίστοιχα μηνιαία ενημερωτικά δελτία.

 

3. Η τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 2, για τους κατόχους σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, δεν επηρεάζει τα συνολικά έσοδα ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, καθώς η Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης από την έναρξη ισχύος της εξακολουθεί να ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.