Νόμος 4415/16 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.}

 

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παράγραφος 4 του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.}

 

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παράγραφος 4 του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και των φορέων πρόνοιας υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που αποχώρησαν από την 01-01-2014 έως την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016), ως αποδοχές για τον υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.