Νόμος 4415/16 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ρύθμιση για τη διαδικασία της αντιστοιχίας των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 21 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

 

{13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ, η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούμενη γνώμη της ΑΔΙΠ. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η απόφαση εκδίδεται έως την 30-09-2016 και αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.