Νόμος 4425/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις Φορέα Εκκαθάρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας Εκκαθάρισης διαθέτει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου και επιπροσθέτως:

 

α) διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη συμμόρφωσή του με τις περί του αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά.

 

β) αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας του, λειτουργεί βάσει κανόνων που διασφαλίζουν την ύπαρξη συνθηκών διαφάνειας, την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών όρων πρόσβασης των Εκκαθαριστικών Μελών του ως και την ύπαρξη συνθηκών που επιτρέπουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Ως Εκκαθαριστικά Μέλη πρόσβαση μπορούν να έχουν, πέραν των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ενέργειας, πιστωτικά ιδρύματα του νόμου [Ν] 4261/2014 και επιχειρήσεις επενδύσεων του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης. Η πρόσβαση των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπεται με βάση το δίκαιο που τις διέπει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για τα πιστωτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου για τις ΑΕΠΕΥ του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018), δύναται να θέτουν με αντίστοιχες αποφάσεις τους ειδικά κριτήρια για την επάρκεια συμμετοχής των ως άνω εποπτευόμενων από αυτές προσώπων..

 

γ) να έχει συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη διασφάλιση ομαλών και αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσικής παράδοσης ενέργειας. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και άλλων συναφών ρυθμίσεων απευθείας ή μέσω των συμμετεχόντων στα συστήματα του εν λόγω Διαχειριστή

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 226 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που προσδιορίζεται κατ' ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.

 

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστικών Μελών στις διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εγκρίνει τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης ταυτόχρονα με την έγκριση που παρέχει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου για τη λειτουργία του καθώς και κάθε τροποποίησή του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Φορέας Εκκαθάρισης υποβάλλει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.

 

3. Στις περιπτώσεις όπου τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 12, διενεργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ως Φορέας Εκκαθάρισης νοείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, εφαρμοζόμενου ως προς αυτό του συνόλου των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός αυτών των παραγράφων 5, 7 και 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

 

4. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παραγράφου 1 ως και να ορίζονται τυχόν πρόσθετα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους εγγενείς κινδύνους της εκκαθάρισης και την ανάγκη προστασίας της αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νέο παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 84 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.