Νόμος 4425/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να ενεργεί ως διαχειριστής αγοράς και να διαχειρίζεται Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II, στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 ως και στις εξουσιοδοτικές αυτών πράξεις που εκδίδονται για την εφαρμογή τους. Εφόσον η άδεια αφορά Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα διακανονιζόμενα με φυσική παράδοση της ενέργειας, η άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγείται μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

2. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εφόσον το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναλαμβάνει να ενεργεί αποκλειστικώς και μόνο ως μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) και μόνον επί παραγώγων με υποχρεωτική φυσική παράδοση της ενέργειας κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2017/565 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, το Χρηματιστήριο Ενέργειας καθορίζει τη λειτουργία του ΜΟΔ επί των ως άνω παραγώγων στον Κανονισμό του που εκδίδεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νέο παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 86 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.