Νόμος 4425/16 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ συνάπτει με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμβαση εκμίσθωσης διάρκειας έως 10 ετών για το τροχαίο υλικό της παραγράφου 4 που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 

Η σύμβαση συνάπτεται με όρους αγοράς και σε αυτήν προβλέπεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αναλάβει την πραγματοποίηση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του τροχαίου υλικού που μισθώνει κατά την έναρξη ισχύος της, για την επαναφορά του στη δέουσα λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής και οικονομικής αποτίμησης του τροχαίου υλικού που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, και οι δαπάνες αυτές συμψηφίζονται με οφειλόμενα μισθώματα. Από 01-04-2014 και μέχρι τη θέση σε ισχύ της με ημερομηνία 24-06-2016 Σύμβασης Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ που έχει υπογραφεί δυνάμει του ανωτέρω εδαφίου, η ΓΑΙΑΟΣΕ εισπράττει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, το μίσθωμα για τη χρήση του τροχαίου υλικού που προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακρατεί αμοιβή διαχείρισης της σύμβασης στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 3 ίση με 10% του συνολικού μισθώματος πλέον ΦΠΑ και το υπόλοιπο διατηρείται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ σε ειδικό αποθεματικό και χρησιμοποιείται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης στόλου της παραγράφου 5 και τις εργασίες της παραγράφου 6. Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη σύμβαση εκμίσθωσης τροχαίου υλικού στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 3, από αναλογία μισθωμάτων ετών 2014, μισθώματα 2015 και αναλογία μισθωμάτων του έτους 2016 της σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 3 του νόμου 3891/2010, όπως ισχύει, των οποίων καθυστερεί η καταβολή πλέον των 30 ημερών, εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 90/Α/1974).

 

Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα της ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλουν χρηματικό κατάλογο αμελλητί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και του άρθρου 55 που προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989), όπως ισχύουν, για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλομένων ποσών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την ενεργοποίηση της είσπραξης των ανωτέρω, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποστέλλονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια. Το μέρος των μισθωμάτων που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, μετά την αφαίρεση της διαχειριστικής αμοιβής της, διατηρείται σε ειδικό αποθεματικό και προορίζεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης στόλου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και τις εργασίες των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος άρθρου που εκτελεί η ΓΑΙΑΟΣΕ.

 

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες αυτές παρακρατείται από το μέρος του μισθώματος που αποδίδει η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δημόσιο. Μετά την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα μισθώματα από τη σύμβαση της παρούσας, αποτελούν έσοδο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης της παρούσας παραγράφου, λύεται αυτοδικαίως η, από 10-06-2013, Σύμβαση Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα μισθώματα εισπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, κατά την παρούσα παράγραφο απαλλάσσονται παντός φόρου και τέλους, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του νόμου 2859/2000 (Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας), όπως ισχύει.}

 

2. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποδίδει στη ΓΑΙΑΟΣΕ την αναλογία μισθωμάτων έτους 2014, τα μισθώματα έτους 2015 και την αναλογία μισθωμάτων του έτους 2016 της σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 3 του νόμου 3891/2010 όπως ισχύει, εντός 30 ημερών από τη θέση της παρούσας σε ισχύ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.