Νόμος 4472/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Ιδιωτική χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής που παρέχεται σε δικαιούχους χρηματοδότησης από φυσικά πρόσωπα.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων:

 

δ)α) Το χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 2 μηνών μετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

δ)β) Το χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) όπως ισχύει, σε περίπτωση προκήρυξης έκτακτων γενικών βουλευτικών εκλογών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα 6 μηνών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και 2 μηνών μετά τη διενέργεια των έκτακτων εκλογών.}

 

3. Μετά την υποπερίπτωση δ)β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014, προστίθεται υποπερίπτωση δ)γ' ως εξής:

 

{δ)γ) Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά στην περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών νοείται εφεξής ως περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων.}

 

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζ)α' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014, προστίθεται η φράση:

 

{, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Η κρατική χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο.

 

Ποσοστό 10% της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης, που λαμβάνει κάθε κόμμα και συνασπισμός κομμάτων είναι ακατάσχετο έναντι απαιτήσεων που απορρέουν από τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης και έχουν χρόνο γέννησης έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Το ποσόν της ιδιωτικής χρηματοδότησης που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 19 του νόμου 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, (ΦΕΚ 167/Α/2013)).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.