Νόμος 4496/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 5 του νόμου 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο της 9268/469/2007 (ΦΕΚ 268/Β/2007) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας

 

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τις συσκευασίες και τη διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4.

 

2. Τα προγράμματα:

 

α) καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των συντελεστών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων των παραγωγών και των εισαγωγέων, καθώς και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που αυτοί έχουν συστήσει, των οικονομικών παραγόντων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 και των συντελεστών της κοινωνικής οικονομίας,

 

β) διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των παραγωγών,

 

γ) περιλαμβάνουν μέτρα για την ενθάρρυνση:

 

α)α) της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, εφόσον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συσκευαζόμενου προϊόντος, η επαναχρησιμοποίηση είναι οικολογικά συμφέρουσα, τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή,

β)β) της χρήσης υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και λοιπών προϊόντων, βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά,

γ)γ) του περιορισμού ή και της απαγόρευσης χρήσης υλικών για την κατασκευή συσκευασιών άλλων προϊόντων,

 

δ) περιλαμβάνουν:

 

α)α) μέτρα για την καθιέρωση προγραμμάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων, με υποχρεωτική τη συμμετοχή σε αυτά του τελικού χρήστη ή καταναλωτή,

β)β) μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 7,

γ)γ) μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 10,

δ)δ) κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση προγραμμάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 7,

ε)ε) γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7,

στ)στ) μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτή ή άλλου τελικού χρήστη, κατ' εφαρμογή του παρόντος,

ζ)ζ) παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων, ώστε να συμμετέχουν στα υφιστάμενα συστήματα χωριστής συλλογής,

η)η) τεχνικά μέτρα για την αντιμετώπιση δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος, κυρίως στις πρωτογενείς συσκευασίες ιατρικών βοηθημάτων και φαρμακευτικών προϊόντων, στις μικρές συσκευασίες, καθώς και στις συσκευασίες πολυτελείας, όπως τα μέτρα αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ,

θ)θ) τη λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης για το μέγιστο δυνατό περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεμελιώδεις λειτουργίες της. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η εκπόνηση περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά με τη συσκευασία, ο οποίος να καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων της απλούστερη και περισσότερο αποτελεσματική.

 

3. Στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι δυνατό να προβλέπεται ευθύνη του παραγωγού της συσκευασίας, ως πρόσθετο μέτρο πρόληψης, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται περαιτέρω οι ζημιογόνες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών.

 

4. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.